Werken aan bereikbaarheid en kwaliteit:

A7/A8 Amsterdam - Hoorn

Witteveen+Bos werkt samen met partners aan de planuitwerking voor de A7-A8 Amsterdam-Hoorn. Onze doelstelling en ambitie daarbij is om de bereikbaarheid te verbeteren met oog voor duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en leefomgeving. De planuitwerking kost meer tijd dan voorzien door een aantal grote opgaven in het ontwerp. Tegelijkertijd biedt dat ruimte om het ontwerp nog beter te krijgen en de integrale aanpak te verbreden. Met veel aandacht voor zaken als biodiversiteit en (meekoppel)kansen in de omgeving.

Achtergrond: opdracht van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft Witteveen+Bos, in samenwerking met BoschSlabbers en AT Osborne, opdracht verleend voor het uitvoeren van de planuitwerking voor de A7/A8 Amsterdam-Hoorn. De bereikbaarheid op de corridor staat onder druk, en uit onderzoek blijkt dat de filedruk tussen Amsterdam en Hoorn sinds 2020 fors toeneemt.

In 2019 is in een structuurvisie op hoofdlijnen vastgelegd welke maatregelen worden getroffen om de doorstroming te verbeteren. Het gaat om een breed pakket gericht op verbeteringen voor het hoofdwegennet en voor het fiets- en openbaar vervoernetwerk.

Witteveen+Bos werkt de maatregelen aan het hoofdwegennet verder uit: verbreding en realisatie van spitsstroken op verschillende trajectdelen, openstelling van de extra rijstroken in de Coentunnel en aanpak van onder andere knooppunt Zaandam. Doel van de opdracht is om te komen tot een vastgesteld Tracébesluit c.q. Projectbesluit. Onderdeel van de opdracht zijn onder andere het ontwerpproces, diverse onderzoeken, de milieueffectrapportage, het landschapsplan en ondersteuning in het omgevingsproces.

Ruimtelijke kwaliteit en meerwaarde

Een uitdaging en ambitie in dit project is om de ruimtelijke kwaliteit een volwaardige plek te geven. Juist omdat het tracé twee UNESCO werelderfgoedgebieden doorsnijdt: de Stelling van Amsterdam en de Beemster. Om dit goed aan te pakken werken we integraal samen met  de landschapsarchitecten van BoschSlabbers. Het doel is om in combinatie met de aanpak van de weg, het erfgoed te versterken.

Daarnaast hebben we samen met Rijkswaterstaat de ambitie om in het omgevingsproces  meerwaarde te creëren. Voor het strategisch omgevingsmanagement van deze opgave werken we samen met AT Osborne. Samen met betrokken partijen inventariseren we kansen om invulling te geven aan ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving, om deze in het vervolg ook te gaan verzilveren. Biodiversiteit rond de weg kunnen we bijvoorbeeld versterken met ecologisch waardevolle bermen en bermsloten en door vliegroutes voor vleermuizen te verbeteren.

Meer informatie

csm_Anke_Springer-Rouwette_2_1ca61e1508.jpg
Anke Springer-Rouwette
anke.springer@witteveenbos.com
<>