Verdieping Europaterminal Antwerpen

Het Havenbedrijf Antwerpen heeft Witteveen+Bos gevraagd een mogelijke verdieping en verplaatsing van de kademuur van de Europaterminal te onderzoeken. De verdieping van de Europaterminal heeft als doel om schepen met een grotere diepgang te kunnen ontvangen.

Effecten van havenverdieping

Ten behoeve van de opmaak van een project-MER is hydraulisch, sedimentologisch en morfologisch onderzoek uitgevoerd voor verschillende ontwerpvarianten om de effecten van het ontwerp en van eventueel onderhoudsbaggerwerk inzichtelijk te maken.

Aan de hand van een bureaustudie, data-analyse en een uitgebreide modelstudie zijn de effecten van de verdieping inzichtelijk gemaakt. Met behulp verschillende meetreeksen en uitvoerige validatie en kalibratie is een numeriek model opgezet dat betrouwbare voorspellingen geeft. Met dit model zijn de effecten van de havenverdieping op de omgeving geanalyseerd: effecten op waterbeweging, morfologie, zoutindringing en natuurgebieden. Vervolgens is aan de hand van deze resultaten een inschatting gemaakt van de noodzaak van onderhoudsbaggerwerkzaamheden en is een beheerscenario voor onderhoudsbagger- en stortwerkzaamheden opgesteld.

Bij alle stappen van dit onderzoek is een integrale aanpak gehanteerd. Bij het beoordelen van de effecten is nauwgezet en met zorg gekeken naar de nabijgelegen natuurgebieden, waaronder de brakke schorrengebieden. Dat heeft geleid tot ontwerpaanpassingen die de impact op de natuurgebieden verkleinen.

Meer weten?

Onze projecten

Wij voeren jaarlijks bijna 5.000 projecten uit op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. 

<>
<>