Uitkoppeling restwarmte in de Rotterdamse haven en engineering pompstation

Ruim de helft van de energie in Nederland gaat op aan warmte. Daarvan wordt 47% gebruikt voor het verwarmen van woningen en bedrijven. Bijna al die warmte is momenteel nog afkomstig uit fossiele bronnen, met name aardgas. In 2050 is het de bedoeling dat (de industrie in) Europa klimaatneutraal is. Met het project WarmtelinQ speelt het grootste haven- en industriecomplex van Europa een belangrijke rol bij het behalen van deze doelstelling.

WarmtelinQ van Gasunie is een uniek en grootschalig warmte-uitkoppelingsproject met de eerste open warmtetransportleiding ter wereld. Witteveen+Bos is trots om geselecteerd te zijn als officiële engineeringspartner voor dit project.

Gigantische centrale verwarming

WarmtelinQ is geïnitieerd door Gasunie met als doel om - via een ondergrondse leiding - restwarmte uit de Rotterdamse haven te gebruiken om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. Met WarmtelinQ kunnen op termijn circa 120.000 woningen gebruik maken van rest- en hernieuwbare warmte. Ten opzichte van de traditionele gasgestookte cv-ketels levert dit een CO2-reductie op van 60%. De transportleiding creëert bovendien kansen voor de aansluiting van nieuwe lokale warmtenetten hierop in de andere gemeenten langs het tracé én voor de ontsluiting van andere lokale duurzame warmtebronnen. In het integraal ontwerp is rekening gehouden met een warmtenet dat uiteindelijk de hele provincie kan bedienen. Op deze schaal is dat met warmte nog niet eerder vertoond.

WarmtelinQ bestaat uit een aanvoer- en retourleiding. De aanvoerleiding voert het warme water naar de warmtedistributienetten. De retourleiding brengt het (afgekoelde) water weer terug naar de warmtebron waar het vandaan komt. Daar wordt het opnieuw opgewarmd en gaat het terug de aanvoerleiding in. Het tracé beslaat een lengte van 23 kilometer en loopt van de Rotterdamse haven via Vlaardingen naar Den Haag. Het kan gezien worden als een gigantische centrale verwarming. Momenteel wordt onderzocht of de leiding naar Leiden kan worden doorgetrokken en of er verschillende aftakkingen voor het Westland en Oostland kunnen worden aangelegd om de restwarmte naar de kassen te brengen.

Het ontwerp

Vanuit onze expertise en ervaring bij Witteveen+Bos hebben wij voor het Havenbedrijf Rotterdam en WarmtelinQ de uitkoppeling van industriële restwarmte in de haven in kaart gebracht. In overleg met de industrieën zijn de hoeveelheid en de temperatuur van de beschikbare restwarmte vastgesteld. Op basis hiervan hebben we initiële ontwerpen gemaakt voor de benodigde Warmte-Overdrachtstations en, samen met onze partner Rotterdam Engineering, voor het leidingtracé naar de “backbone” van het warmtenet. Deze ontwerpen zijn afgestemd met de betreffende industrieën en op basis hiervan hebben onze experts een raming opgesteld voor de investeringskosten per locatie. De ontwerpen zijn tevens door WarmtelinQ gebruikt bij het opstellen van het overall systeemontwerp.

Pompstation Delft

Omdat het water over een grote afstand getransporteerd moet worden, wordt halverwege het tracé in Delft een pompstation gebouwd om voldoende druk in de leidingen te houden. Dit pompstation is de drijvende kracht voor het rondpompen van het water in het gehele systeem. Er komen enorme pompen te staan, met een volumestroom van meer dan 2.000 ton per uur en een druk van meer dan 20 bar. De pompen worden aangedreven door frequentiegeregelde 6 kV-motoren met een geïnstalleerd vermogen van ca. 2MW per pomp.

De experts van Witteveen+Bos hebben het Basisontwerp en het Detailontwerp voor het pompstation opgesteld. Het Detailontwerp is uitgewerkt tot op niveau Uitvoeringsontwerp en soms gaat dit zelfs nog verder: zo worden zogenaamde isometrics opgesteld waarop elke las en flens in detail te zien is en zijn de bestelspecificaties voor leidingdelen en appendages opgesteld, waarmee deze onderdelen zonder verdere uitwerking kunnen worden besteld door Gasunie. Omdat dit binnen WarmtelinQ het eerste (grote) bovengrondse object is dat een dergelijk ontwerptraject doorloopt, hebben wij, samen met WarmtelinQ, een groot aantal technische keuzes gemaakt die ook op andere objecten in het project zullen worden toegepast. Inpassing van het pompstation op de beperkte beschikbare ruimte was een bijzondere uitdaging, met name ook vanwege het benodigde leidingwerk. De leidingen hebben een buitendiameter van 700 en een speciaal systeem om lekkages snel op te sporen. Doordat rekening moet worden gehouden met aanzienlijke temperatuurverschillen zijn er verschillende expansielussen in het systeem opgenomen. Hiertoe hebben we gedetailleerde leidingstressberekeningen uitgevoerd.

Waar staan we nu?

De voorbereidende werkzaamheden voor het tracédeel van Vlaardingen naar Den Haag zijn gestart. Geschat wordt dat rond de zomer 2022 de bouwwerkzaamheden starten en dat het aanleggen van de gehele leiding zo’n 16-24 maanden zal duren. In de toekomst worden ook andere duurzame warmtebronnen aangesloten op WarmtelinQ, mits ze aan de technische eisen voldoen. Bijvoorbeeld warmte uit water, uit de bodem of uit andere duurzame bronnen.

Meer informatie

<>
<>