Planvorming Inrichting Molenplaat - Markiezaatsmeer

Het Markiezaatsmeer is een 1.800 ha groot natuurgebied, waarvan 1.100 ha bestaat uit open water. Het gebied een voormalig uiteinde van de Oosterschelde dat in de jaren ’80 van de vorige eeuw is afgedamd en sindsdien steeds zoeter wordt. Het gebied is zowel een Natura 2000-gebied (Vogelrichtlijn) als een KRW-waterlichaam. Het behoort tot de belangrijkste vogelgebieden van Nederland.

Opdrachtgever Brabants Landschap wil de natuurwaarden van het gebied versterken. Het broed-, leef- en foerageergebied voor de Natura 2000-doelsoorten kluut, bontbekplevier en strandplevier moet worden uitgebreid. Daarnaast moet het gebied waar mogelijk nog interessanter worden gemaakt voor de lepelaar.

Witteveen+Bos is gevraagd om een voorontwerp te maken van de Inrichting van het Markiezaatsmeer en de aangrenzende Molenplaat, dat invulling geeft aan de verschillende (compensatie)opgaves.

Aan de basis van het ontwerp staat een integrale systeemanalyse. Dit integrale  systeembegrip is gecombineerd met  een uitgebreide analyse van (inrichtings)vereisten van de doelsoorten vanuit de Natura 2000-doelstellingen. Deze (inrichtings)vereisten zijn vertaald naar eisen voor het ontwerp, die vervolgens ruimtelijk zijn vertaald naar het uiteindelijke ontwerp.

Met integrale systeemanalyse, Building with Nature, circulariteit, biodiversiteit en robuust ontwerp is op duurzame wijze invulling gegeven aan de Natura 2000-opgave.

Daartoe heeft Witteveen+Bos uitgevoerd:

  • opstellen schetsontwerp en voorontwerp
  • opstellen van kostenraming;
  • uitvoeren vergunningenscan;
  • opstellen van uitvoeringsplan;
  • opstellen advies over haalbaarheid;
  • voorzitten en faciliteren van kernteamoverleggen (met o.a. waterschap, gemeente en provincie).

Meer informatie

<>