Logistiek Park Moerdijk

Strategisch gelegen tussen twee snelwegen, langs de spoorlijn van Rotterdam naar Antwerpen en vlakbij de haven van Moerdijk wordt het nieuwe Logistiek Park Moerdijk ontwikkeld. Dit wordt een hoogwaardig bedrijventerrein van ongeveer 150 hectare groot waar de regionale en bovenregionale vraag naar grootschalige Value Added Logistics bedrijven gebundeld kan worden. 

De plannen voor de realisatie van een bedrijventerrein op deze plek zijn er al lang. Ooit was het gebied in de oksel van de A16 en A17 beoogd voor een uitbreiding van het Industrieterrein Moerdijk. In de loop der jaren zijn deze plannen gewijzigd: het plangebied is verkleind tot een driehoek tussen de snelwegen en de historische Lapdijk en wordt bestemd voor logistiek in plaats van industrie. 

Op het nieuwe logistieke bedrijventerrein komen vier grote ontwikkelcellen met bedrijfskavels van elk minimaal 5 hectare omvang. In een beeldregieplan is de gewenste hoogwaardige uniforme beeldkwaliteit voor het bedrijventerrein ontworpen. Een interne baan zorgt voor een directe verkeersverbinding tussen het bedrijventerrein en het industrieterrein en de haven van Moerdijk. Aan de kant van de historische Lapdijk komt een landschappelijke inpassingszone die zorgt voor een goede overgang van bedrijventerrein naar het omliggende buitengebied.

Vanuit de opbrengsten van het Logistiek Park Moerdijk worden diverse leefbaarheidsprojecten in en rond Moerdijk mede gefinancierd via het programma Moerdijk Meer Mogelijk.

Integrale adviesdiensten
Witteveen+Bos heeft voor de planvoorbereiding van het Logistiek Park Moerdijk aan haar opdrachtgever Provincie Noord-Brabant een integraal pakket van verschillende advies- en ontwerpdiensten geleverd. Dit betreft onder meer een civieltechnisch voorontwerp, een Provinciaal Inpassingsplan (PIP), een vergunninginventarisatie, de uitvoering van een milieueffectbeoordeling, een natuurcompensatieplan en uiteenlopende milieu- en omgevingsonderzoeken zoals verkeer, geluid, luchtkwaliteit, flora en fauna. In het project heeft Witteveen+Bos samengewerkt met Rho adviseurs voor leefruimte, Studio Marco Vermeulen en De essentie.

Stikstofdepositie
Een belangrijk onderwerp in de uitgevoerde milieuonderzoeken is de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden die optreedt door de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Op het moment van vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan was nog het Programma Aanpak Stikstof van kracht. Tijdens de beroepsprocedure is het PAS gevallen. Hierdoor werden de beroepen op het plan lange tijd aangehouden door de Raad van State en moest binnen het project gezocht worden naar een nieuwe oplossing voor het stikstofprobleem. Deze is bereikt door een combinatie van extern salderen met veehouderijen, een mitigerende maatregel door gasloze verwarming van de bedrijven en het ecologisch beoordelen van de resterende stikstofdepositie binnen één Natura 2000-gebied. Op 30 september 2020 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een positieve einduitspraak gedaan over het Provinciaal Inpassingsplan. Hiermee is het Provinciaal Inpassingsplan onherroepelijk geworden en kan het Logistiek Park Moerdijk verder worden ontwikkeld.

Copyright beeldmateriaal: Studio Marco Vermeulen

 

Deel deze pagina
Foto's door Studio Marco Vermeulen