Gebiedsagenda IJsselmeer 2050

Voor het IJsselmeergebied is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een aantal urgente opgaven opgesteld op het gebied van waterveiligheid, zoetwater, klimaatadaptatie, natuurontwikkeling, waterkwaliteit, energieproductie, visserij, toerisme, recreatie en verstedelijking. Het doel was om door middel van co-creatie met diverse stakeholders (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, NGO’s en ondernemers) te komen tot gedragen perspectieven op de toekomst van het IJsselmeergebied.

De uitkomst van deze integrale opdracht dient als een basis van waaruit het beleid van de verschillende overheden beter op elkaar afgestemd kan worden en de beschikbare middelen optimaal kunnen worden ingezet.Witteveen+Bos was verantwoordelijk voor het organiseren en faciliteren van gebiedsdialogen (workshops met gebiedspartners met 80-100 deelnemers) en het verzorgen van de ruimtelijke analyse en verslaglegging hiervan. Daarnaast is een wervende en beeldende rapportage opgesteld waarin kansen en ideeën zijn uitgewerkt en samengevoegd.

De belangrijkste uitdagingen binnen dit project waren:

  • het voorbereiden van een aansprekend programma met bijpassende werkvormen om stakeholders te enthousiasmeren om goed mee te denken en hun inbreng te leveren;
  • het ordenen, concretiseren en grafisch uitwerken van de ‘oogst’ tot samenhangende ruimtelijke scenario’s.

Het adviesrapport met voorstellen voor toekomstperspectieven is openbaar beschikbaar. Meer informatie is de vinden op de website van Agenda IJsselmeergebied.

Meer weten?

<>