Aventus, vliegwiel voor een groene stadscampus

Aventus wil haar opleidingen in Deventer samenbrengen door nieuwbouw nabij hun huidige huisvesting aan de Snipperlingsdijk. Deze locatie maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling De Kien; de Stadscampus Deventer. Witteveen+Bos heeft voor deze nieuwbouw stedenbouwkundige en architectonische kaders vormgegeven.

De stadscampus rond het stationsgebied vormt een belangrijk onderdeel van de Deventer’ Kennisas. De campus is gericht op het ontwikkelen van een vitaal milieu voor wonen, werken, leren en ontspannen met groenrijke buitenruimtes die verblijven en ontmoeten stimuleren. Door de intensivering van het onderwijs heeft Aventus een groeiende rol in het opleiden van talenten uit de wijde regio. De aanwezigheid van Aventus in deze hybride leefomgeving stimuleert bovendien de kennisuitwisseling tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Transformeren

Aventus vormt de oostrand van de Stadscampus en grenst direct aan een woonwijk. Tussen het spoor en het huidige gebouw van Aventus en Saxion ligt het huidige P+R-terrein. Dit terrein vormt momenteel een achterkant van de bebouwing aan de Handelskade. Met de nieuwe ontwikkeling van het P+R-terrein zal het verharde grootschalige parkeerterrein transformeren in een groene autovrije courtyard. De kwaliteit van de bestaande glooiende groenzone naast de huidige bebouwing van Aventus wordt versterkt en vormt een integraal onderdeel van de groene binnenplaats.

Transparante plinten zorgen dat ook van buitenaf zichtbaar wordt wat er in het gebouw gebeurt. Vakgebieden, ambachten en innovaties van dit onderwijs worden zo letterlijk zichtbaar. De nieuwbouw van Aventus werkt als positief vliegwiel voor de ontwikkeling van het gehele te transformeren P+R-terrein.

Beeldkwaliteit en duurzame oplossingen

De identiteit van de plek heeft centraal gestaan bij het stedenbouwkundig advies, net als het creëren van verbinding tussen grootschalige en kleinschalige bebouwing en scheppen van kwalitatieve verkeersroutes voor langzaam verkeer. In lijn met de ambities van De Kien heeft Witteveen+Bos uitgangspunten geformuleerd voor de beoogde beeldkwaliteit voor buitenruimte en gebouw. Deze beeldkwaliteit gaat samen met duurzame oplossingen, zoals groene gevels en daken, en zonnepanelen of windenergie voor energieopwekking.

Witteveen+Bos heeft door middel van analyses, variantenstudies en werksessies met stakeholders de nieuwbouw optimaal kunnen inpassen in de omgeving. De stedenbouwkundige inpassingsstudie weerspiegelt het ontwerpproces en schetst de stedenbouwkundige kaders voor verdere uitwerking, waaronder het architectonisch ontwerp.

Meer informatie

<>