Veilige en duurzame steden ontwikkelen

De urbanisatie is de afgelopen eeuw enorm toegenomen. Waar een eeuw geleden nog maar één op de zeven mensen in de stad woonde is dat vandaag ruim de helft. Vanaf de 21e eeuw leefde de meerderheid van de wereldbevolking in een stad en naar verwachting groeit het percentage naar zo’n 70% in 2050. Met steeds meer bewoners en een toenemende vraag aan grondstoffen, schoon drinkwater, voedsel, bebouwing, energie en infrastructuur staan steden voor grote uitdagingen. Hoe houdt je steden vitaal, leefbaar, veilig en duurzaam?

Hoe draagt Witteveen+Bos bij aan deze ontwikkeling?

Dat zijn vragen waar de ingenieurs van Witteveen+Bos zich dagelijks mee bezig houden. Stedelijke veerkracht geeft aan in welke mate een stad in staat is zich aan te passen aan veranderende interne en externe omstandigheden, in staat is zichzelf te organiseren en leer- en aanpassingsvermogen kan ontwikkelen. In onze visie kan een veerkrachtige stad ontwikkeld worden op basis van de volgende principes:

  1. De klimaatadaptieve stad: de stad is voorbereid op huidige en toekomstige extreme klimaatverschijnselen. Een klimaatadaptieve stad voorkomt overstromingen vanuit rivieren en de zee, is bestand tegen zware regenval, minimaliseert het effect van het stedelijke warmte-eiland en is voorbereid op extreme droogte.
  2. De gezonde stad: de stad heeft een goede luchtkwaliteit, lage geluidsniveaus en kent geen veiligheidsrisico’s. Het gebruik van groen en water in de inrichting van openbare ruimtes nodigt uit tot lopen, spelen en fietsen.
  3. De aantrekkelijke stad: de stad nodigt uit tot leven, werken en bezoeken en om in de stad te blijven. Onze ontwerpen voor openbare ruimtes en gebouwen verhogen de kwaliteit van steden en de marktwaarde van gebouwen.
  4. De ecologische stad: de stad minimaliseert haar effecten op het milieu en geeft natuur de ruimte.
  5. De rampenbestendige stad: de stad is voorbereid op rampen als tsunami’s, aardbevingen en stormen.
  6. De sociale stad: De stad is sociaal rechtvaardig, faciliteert diversiteit en verbetert haar maatschappelijke samenhang via sociale innovatie.
  7. De energieneutrale stad: de stad beoogt maximale energie-efficiëntie en voorziet in alle benodigde energie door middel van hernieuwbare energiebronnen.

‘The Healthy City’ (De Gezonde Stad) is een concept gericht op het verbeteren van factoren die van invloed zijn op gezondheid. Het omarmen van de mogelijkheid tot ondergronds bouwen om bovengronds een gezonde omgeving te creëren, is de essentie van het concept Healthy City. Stedelijke functies die bovengronds een schadelijk effect hebben op de gezondheid, worden verplaatst naar de ondergrond. Voorbeelden zijn het verplaatsen van snelwegen naar de ondergrond om luchtkwaliteit te verbeteren en geluidsoverlast te beperken. Met de ruimte die hiermee vrij komt kunnen nieuwe woon- en leeffuncties worden gecreëerd. Ook kunnen delen van steden die eerder van elkaar waren gescheiden door wegen (of andere vormen van infrastructuur), weer worden verbonden.

Samen met de verschillende collega’s met verschillende achtergronden werken wij wereldwijd integraal samen. We gaan altijd op zoek naar het beste team, daarom werken we ook regelmatig met externe partijen in samenwerkingsverbanden. Ook betrekken we het algemene publiek en geïnteresseerden bij vraagstukken, want door publieksparticipatie verhoogt de kans op innovatie en sluiten oplossingen beter aan op de wensen van de gebruikers.

Witteveen+Bos ontwerpt en draagt bij aan veerkrachtige steden via een multidisciplinaire en oplossingsgerichte benadering. We noemen dit ‘strategic urban engineering’: het combineren van civiele techniek, water, ecologie, mobiliteit, luchtkwaliteit, landschap en stedelijk ontwerp tot integrale stadsprojecten. Tegelijkertijd waarborgen we een proactieve en interactieve betrokkenheid van bewoners en stakeholders. Onze projecten moeten de stad verbeteren ten aanzien van watermanagement, bodemkwaliteit, klimaateffecten en duurzaamheid, en moeten uitvoerbaar zijn voor onze opdrachtgevers.