Zes raamovereenkomsten bij verschillende waterschappen

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1590357600000) }}

Witteveen+Bos heeft raamovereenkomsten afgesloten met zes waterschappen en hoogheemraadschappen voor ingenieurs- en adviesdiensten. Het gaat om overeenkomsten met de waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Daarnaast kiezen ook Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Waterschap Aa en Maas voor Witteveen+Bos met een vergelijkbare raamovereenkomst. De overeenkomsten hebben een doorlooptijd van drie jaar, met de mogelijkheid tot driemaal een jaar verlenging.

Waterschap Aa en Maas

Binnen de raamovereenkomst met het waterschap Aa en Maas vallen de percelen waterbouwkundige werken, waterkeringen, afvalwaterketen en buitengewoon onderhoud watergangen. Bij alle percelen gaat het om het uitvoeren van het projectmanagement van de werkzaamheden. Daarnaast gaat het bij waterbouwkundige werken om het uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden en advisering ten behoeve van werktuigbouwkundige installaties, het geven van civieltechnische advies, het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van een ontwerp van waterbouwkundige kunstwerken en installaties en het vaststellen van de onderhoudssituatie van een bestaande vaste kunstwerken.

Bij waterkeringen gaat het om advies- en ontwerpwerkzaamheden ten behoeve van ontwerp dijken, dammen en kades en het uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden en advisering ten behoeve van waterbouwkundige installaties. Bij het perceel afvalwaterketen gaat het om advies- en ontwerpwerkzaamheden voor zuiveringstechnische installaties voor slibverwerking en transport van afvalwater. Bij het buitengewoon onderhoud watergangen gaat het om het geven van advies voor baggerwerkzaamheden.

Vier waterschappen

De raamovereenkomst met de waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard betreft de percelen waterkeringen, afvalwaterketen en gebiedsinrichting. Witteveen+Bos kreeg het maximaal toegestane aantal percelen van drie toegewezen. Ook hier gaat het bij alle percelen om het projectmanagement van de werkzaamheden.

Het perceel waterkeringen omvat daarnaast advies- en ontwerpwerkzaamheden ten behoeve van dijken, vaste dammen, kades, duinen en waterbouwkundige kunstwerken in de waterkering. Bij  afvalwaterketen betreft het omgevingsmanagement, inclusief het verzamelen van wensen en eisen van stakeholders ter verwerking in ontwerp en ontwerpwerkzaamheden en/of advisering ten behoeve van werktuigbouwkundige installaties. Bij gebiedsinrichting gaat het om werkzaamheden ten behoeve van de inrichting van natuurgebieden of beekherstel of (natte) ecologische verbindingszones en ten behoeve van waterbouwkundige kunstwerken.

Voor Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden verricht Witteveen+Bos adviesdiensten op het gebied van watergebiedsgerichte plannen.

Samenwerking

Witteveen+Bos continueert met deze raamovereenkomsten haar langdurige samenwerking met deze zes partijen. In de raamovereenkomsten werd Witteveen+Bos met name op het onderwerp kwaliteit goed beoordeeld. De vier criteria hiervoor - aantoonbaar verifiëren, aantoonbaar valideren, klanttevredenheid en het ontsluiten van informatie - werden alle beoordeeld met ‘uitstekend’ of ‘goed’.