Witteveen+Bos start verkenning verwijderingsmethoden microplastics uit water

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1623362400000) }}

Witteveen+Bos heeft van KWR Waterresearch opdracht gekregen om een verkenning uit te voeren naar de efficiëntie, impact en doelmatigheid van verwijderingstechnieken van micro- en macroplastics op puntbronnen (effluentlozingen en gemalen) en vanuit oppervlaktewater. Het werk vindt plaats in het kader van het project Ketenverkenner, onderdeel van het programma Kennisimpuls Waterkwaliteit.

De opdracht past bij de duurzame ambities en technisch-technologische expertise van Witteveen+Bos om waterkwaliteit en de impact op milieu, klimaat en volksgezondheid te verbeteren.  In het programma Kennisimpuls Waterkwaliteit brengen partijen bestaande en nieuwe kennis bijeen, en maken ze die kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk. Deze kwaliteit wordt onder meer bepaald door (micro)plastics.

In het thema Ketenverkenner brengen RIVM, Deltares, KWR en WUR vraag-gestuurd bestaande en nieuwe kennis over dit onderwerp bijeen. In dit project wordt grip op de bronnen en routes ontwikkeld om microplastics effectief en verantwoord te verwijderen uit water, en de risico's voor het watermilieu in beeld te brengen.

Handelingsperspectief

Doel van het project is om informatie te verschaffen over beschikbare en innovatieve end-of-pipe maatregelen en daarnaast handelingsperspectief te bieden om macro- en microplastics (in de toekomst) uit het milieu te verwijderen.

Binnen Witteveen+Bos is sinds 2019 een expertgroep Microplastics actief waarin experts vanuit Nederland, België en Azië op het gebied van watertechnologie, oppervlaktewater, grondwater en bodem werken aan het oplossen van de plasticverontreinigingen in water.

Impactstudies

Vanuit de expertgroep lopen onder andere afstudeerstages op het onderwerp meten, monitoren microplastics in het milieu en ontwikkeling beleid, systeemanalyse, effecten/toxicologie van microplastics. Recentelijk zijn in Zuidoost-Azië ook impactstudies voor plasticverwijderingsystemen uit rivieren en oceanen uitgevoerd inclusief de verwerkingsroutes van het opgeviste plastic.

In het project worden vanuit een longlist aan de hand van factsheets de verschillende technieken en systemen beoordeeld en vergeleken en wordt met expertworkshops gevalideerd en een handelingsperspectief opgesteld. Het project wordt in september 2021 afgerond met een presentatie en publicatie van de eindresultaten.

Voor meer informatie:

Meer informatie

<>