Gepubliceerd op 30 januari 2018

Stedelijke wateropgave Tilburg

In het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie zullen overal in Nederland klimaatstresstests worden uitgevoerd om beter voorbereid te zijn op klimaatsverandering. Voor de gemeente Tilburg brengt Witteveen+Bos de risico’s op wateroverlast voor de gehele stad gedetailleerd in kaart.

De belangrijkste effecten van klimaatsverandering zijn: meer hevige regenbuien, maar ook opwarming en langere droge perioden. Er moet daarom goed gekeken worden naar hoe er wordt omgegaan met water en wateroverlast. Tilburg is een van de gemeenten die voorop loopt met klimaatadaptatie.

Voor de risico-inventarisatie berekenen we de afstroming van water door de riolering, in het oppervlaktewater en de afstroming over straat. Daarna maken we een risico-inschatting van de gevolgen van de wateroverlast. Welke gevolgen zijn er voor bewoners (ondergelopen woningen), bedrijven, openbare gebouwen en het verkeer. Deze risico-inschatting is nodig om de noodzaak voor het nemen van maatregelen te bepalen. We richten ons op de meest gevoelige locaties.

De gemeente Tilburg heeft al een pakket maatregelen om de riolering robuuster te maken. De nieuwe maatregelen richten zich vooral op het anders inrichten van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld de gecontroleerde afvoer van water via het wegprofiel of het inzetten van openbaar groen als tijdelijke waterberging. De maatregelen worden in overleg met de gemeente en de waterschappen geselecteerd, waarbij niet alleen wordt gekeken naar wateroverlast maar ook naar de bijdrage die de maatregel levert aan de overige aspecten van de klimaatsverandering.

Tenslotte stellen we een pakket met mogelijke maatregelen samen. Deze maatregelen kan de gemeente gebruiken om bij herinrichtingsprojecten overal in de stad, dus niet alleen op de meest gevoelige locaties, klimaatadaptatie mee te nemen.

Deel deze pagina