Rijkswaterstaat gunt Witteveen+Bos planuitwerking Sliedrechtse Biesbosch

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1607036400000) }}

Rijkswaterstaat heeft Witteveen+Bos, in samenwerking met BWZ Ingenieurs, opdracht verleend voor het uitvoeren van de planuitwerking van de aanleg van 57 hectare getijdennatuur in het waterlichaam Boven en Beneden Merwede.

De opdracht aan Witteveen+Bos betreft het uitvoeren van een planstudie voor een of meerdere maatregelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in de Sliedrechtse Biesbosch en het uitvoeren van de contractvoorbereiding. Onderdeel van de opdracht zijn onder andere het ontwerpproces, verschillende effectonderzoeken, conditionering en ondersteuning in het omgevingsproces.

MIRT3 besluit

Doel is om te komen tot goed onderbouwde besluitvorming over de uiteindelijke keuze van de voorkeursvariant (MIRT3 besluit) voor de aanleg van de getijdennatuur. Het project kenmerkt zich door een fijn verweven divergerend en convergerend omgevings- en technisch ontwerpproces. Het omgevingsproces is cruciaal om draagvlak te creëren, grond te verwerven en meerwaarde te creëren. Daarbij moet het omgevingsproces gevoed worden met haalbare bouwstenen en robuuste varianten. Vertrouwen van alle betrokken partijen in het projectproces en inhoud door openheid, transparantie en navolgbare afwegingen en uitwerking is bepalend voor het succesvol bereiken van het projectdoel.

We hebben samen met Rijkswaterstaat de ambitie om in het project meerwaarde te creëren. We gaan, samen met betrokken partijen, op zoek naar kansen om invulling te geven aan ecologische doelen, recreatieve meerwaarde en duurzaamheid. En we gaan aan de slag om de kansen ook te ‘verzilveren’. 

Omgevingsmanagement

Voor deze opgave en het strategisch omgevingsmanagement werken we samen met BWZ Ingenieurs. BWZ brengt gerichte inzet op draagvlak en kennis van het plangebied, Witteveen+Bos zorgt voor de technische onderbouwing en toetst op haalbaarheid en kosten. We leggen de focus op de haalbaarheid: zowel op draagvlak als op technische randvoorwaarden is dit met onze aanpak en inzet goed geborgd.