Integraal gebiedsproces

Integraal gebiedsproces vraagt om maatwerk en samenwerking

Duurzame oplossingen voor het landelijk gebied ontstaan door alle relevante stakeholders met elkaar te verbinden en een rol te geven, én de verschillende opgaven integraal te beschouwen. Voor Witteveen+Bos is maatwerk en samenwerking fundamenteel om te komen tot succesvolle integrale gebiedsprocessen.

In een gebiedsproces gaan overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bewoners met elkaar op zoek naar een aanpak om de opgaven voor natuur, stikstof, water en klimaat in samenhang op te pakken. Per gebied wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn.

De scope in het landelijk gebied omvat actuele vraagstukken rond de depositie van stikstof en achteruitgang van biodiversiteit, maar zeker ook thema’s in het verlengde daarvan, zoals de doelen voor waterkwaliteit (KRW), droogte, de zorg voor Natura 2000-gebieden en landschapsherstel.

Integrale analyse en gebiedsgerichte aanpak

Onze overtuiging is dat alleen via een integrale analyse en gebiedsgerichte aanpak de complexe transitie van het landelijk gebied tot een succes is te maken.

Witteveen+Bos heeft de slagkracht om dit integrale gebiedsproces te begeleiden, samen met provincies, gemeenten en andere stakeholders. Ons doel is altijd om te komen tot oplossingen die zijn gericht op de lange termijn, met respect voor kortetermijndoelstellingen.

Feiten, data en wensen verbinden

Bij het samenstellen van integrale gebiedsprocessen werken we volgens een eigen ontwikkeltraject, waarbij we feiten en data koppelen aan wensen en mogelijkheden van de lokale stakeholders. Alleen zo vinden we op gebiedsniveau de juiste oplossingen voor de actuele en complexe vraagstukken op het snijvlak van natuur en economie.

Meer informatie?

We beantwoorden graag alle vragen. Neem contact met ons op via het formulier.

Built Environment