Gebiedsgericht omgevingsmanagement

Sleutel tot optimale ruimtelijke inrichting

De komst van de Omgevingswet betekent dat burgerparticipatie en gebiedsgerichte aanpak is ingebed in wetgeving. Inmiddels hebben we de nodige jaren ervaring met een aanpak van omgevingsmanagement waarbij we de relevante stakeholders vroegtijdig betrekken. In combinatie met aandacht voor de wensen en opgaven in het projectgebied, ontstaat een gezond en gedragen fundament voor integrale oplossingen.

Met een veelheid aan ingenieurs- en adviesdiensten in eigen huis biedt Witteveen+Bos de meerwaarde van een integrale benadering voor gebiedsopgaven. We zijn in staat om de verbinding te maken tussen het technisch ontwerp en de belangen en waarden van de verschillende partijen in het projectgebied.

Vaak werken we in opdracht van gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries. Zoals bijvoorbeeld Rijkswaterstaat Dit maakt dat we vertrouwd zijn met governance structuren en met opereren op bestuurlijk niveau. Onze specialisten zetten deze sensitiviteit in bij omgevingsmanagement: ‘Wie moet er aan tafel zitten?’, ‘Waar liggen de gevoeligheden?’, ‘Welke aanpak is passend?’.

Essentie van onze werkwijze

Kernpunten in de aanpak van Witteveen+Bos zijn het waarborgen van een transparant proces en gelijkwaardigheid, het faciliteren van echte gesprekken, verankeren van de stakeholdersinvloed voor zowel burgers als professionele stakeholders en het voorkomen van schijnparticipatie. Hierbij gebruiken we technieken en structuren op maat; van besluitvormingsprocessen, klassieke bewonersavonden en keukentafelgesprekken tot en met digitale participatievormen.

Deze werkwijze draagt bij aan een resultaat met draagvlak, dat het meest recht doet aan de karakteristieken in een specifiek gebied én aan de wensen en belangen van de verschillende stakeholders. Dit hoeft niet per se de oplossing te zijn die vanuit technisch perspectief het beste is. Belangrijker is dat het gebied in kwestie centraal staat en dat er goed gekeken wordt naar meekoppelkansen om de kracht van het gebied optimaal te benutten.

Meer informatie?

<>