Drijvende zonneparken

Ruimte maken voor duurzame energie

De snelgroeiende behoefte aan duurzame energie vraagt veel vrije oppervlaktes voor zonnepanelen, maar de beschikbare ruimte hiervoor is schaars. Drijvende zonne-energie of drijvende fotovoltaïsche energie (FPV) is steeds vaker een duurzaam en haalbaar alternatief voor zonneparken op land.

Witteveen+Bos heeft ruime ervaring met projecten over de hele wereld waarbij drijvende zonne-energietechnologie wordt gecombineerd met duurzaam waterbeheer en natuurherstel. Onze experts staan voor oplossingen op maat voor de implementatie van drijvende zonne-energie. Afgestemd op de projectlocatie en in nauwe samenwerking met de stakeholders. Met deze aanpak willen we bijdragen aan een duurzame toekomst voor zowel de mens als de aquatische ecosystemen.

Onze diensten in het aquatisch milieu op gebied van FPV:

  • Drijvende zonne-energie
  • Natuurontwikkeling en -bescherming
  • Natuurinclusief ontwerpen
  • Plan- en beleidsontwikkeling

Als inhoudelijke experts zijn we betrokken bij een grote variëteit aan projecten. Voorbeelden zijn een ecologische haalbaarheidsstudie van drijvende solar op het Haringvliet (Nederland), de ontwerpen voor drijvende solar op verschillende drinkwaterbekkens (Nederland), technische due diligence voor private investeerders, haalbaarheidsstudies voor de overheid en private bedrijven voor projecten wereldwijd.

Onze experts bieden ondersteuning in zowel de plannings- als de uitvoeringsfase. Bijvoorbeeld door het ontwerpen van duurzame energie-installaties, beoordeling van wetgeving (zoals via Milieueffectrapportages, Passende Beoordeling en/of de Kaderrichtlijn Water), beheerplannen of ecologische begeleiding tijdens de uitvoering.

Systeem en wetenschappelijke kennis als basis

Een installatie met drijvende zonne-energie beïnvloedt de omgeving en het milieu, landschappelijke inpassing en  ontwerpkeuzes moeten daarom verantwoord gemaakt worden. Gedegen kennis van het lokale ecologische systeem en de effectrelaties van drijvende zonnepanelen op dit systeem is essentieel om optimale oplossing te vinden.

Op basis van de filosofie ‘Building with nature’ zoeken we naar duurzame, toekomstbestendige oplossingen waarbij economische en natuurlijke ontwikkeling samenkomen. Een belangrijk aspect hierbij is het cumulatieve effect van drijvende zonne-energie en andere (autonome) invloeden zoals bijvoorbeeld recreatie op het ecologische systeem. Oplossingen ontwikkelen we daarom altijd in samenhang.

Op het kennisterrein van floating solar werken we samen met universiteiten en andere kennisinstituten op het gebied van mariene en estuariene ecologie, drijvende PV en verankering. Door te investeren in onze kennispositie zijn we in staat om de nieuwste wetenschappelijke inzichten en vaardigheden te integreren in de projecten van onze opdrachtgevers.

Meer informatie?

<>