Energiesysteemstudies

Feiten, visie en toepasbaarheid als basis voor succesvolle energietransitie

Feiten, visie en toepasbaarheid als basis voor succesvolle energietransitie

Ons energiesysteem gaat op de schop zodat we de  CO2-reductiedoelstellingen voor 2030 en 2050 kunnen halen. Energievoorziening gaat van één- naar tweerichtingsverkeer, is steeds vaker lokaal en ontketent een veelvoudige vraag naar elektriciteit, warmte en duurzame gassen (waterstof). Deze dynamiek zorgt voor nieuwe uitdagingen wat betreft efficiëntie, betrouwbaarheid, ruimtebeslag en betaalbaarheid van de energievoorziening.

Bij het analyseren én aanpakken van de energievraagstukken van nu is Witteveen+Bos de creatieve, betrouwbare en wendbare gids. In onze aanpak staan drie kernwaarden centraal:

  1. Systeembegrip
  2. Visie
  3. Praktische toepasbaarheid

Onze diensten rondom energievraagstukken:

  • Haalbaarheidsstudies
  • ESOS: energiesysteem- & optimalisatie studies
  • Smart energy hubs en energievisies
  • Tooling

Haalbaarheidsstudies

Aangejaagd door de reductiedoelen zijn nieuwe energiesysteemconfiguraties nodig. Een feitelijke en transparante analyse van de technische en financiële haalbaarheid is essentieel om gefundeerd en verantwoord de passende configuraties te kunnen selecteren.

Witteveen+Bos heeft inmiddels voor meerdere klanten dergelijke analyses verzorgd, waarbij we ook specifieke expertise vanuit andere engineering disciplines binnen de organisatie inschakelen. Als het vraagstuk erom vraagt schakelen we ook experts van buiten onze organisatie in, via ons brede netwerk aan (samenwerkings)partners. Met deze aanpak overzien wij het totale energiesysteem in onze analyses en adviezen.

ESOS: energiesysteem- & optimalisatie studies

Wat zijn de directe en indirecte gevolgen van veranderingen aan energiesystemen? Om de gevolgen van verduurzamingsprogramma’s inzichtelijk te maken, helpen wij om systeembegrip te verschaffen en (de implicaties van) keuzes helder en eenvoudig voor het voetlicht te brengen. Onze experts doen dat datagedreven en op basis van open source modellen en (web)tools, zodat onze analyses op feiten zijn gefundeerd en tevens transparant en herleidbaar zijn.

Smart energy hubs en (regionale) energievisies

Door netcongestie kan realisatie, doorontwikkeling en verduurzaming van bijvoorbeeld bedrijventerreinen en woonwijken stagneren of zelfs vastlopen. Tegelijkertijd hebben RES-regio’s, gemeenten, bedrijventerreinen en andere initiatieven vaak een behoorlijke verduurzamingsopgave waaraan ze zich hebben verbonden. Dit vraagt om een lange termijn visie die partijen handelingsperspectief biedt.

Witteveen+Bos kan alle partijen in de keten ondersteunen bij het opstellen van een energievisie die laat zien hoe doelen bereikt kunnen worden in de tijd. Of concrete uitwerkingen van bijvoorbeeld een energiehubproject waarin energieafnemers en -producenten  opwekking transport, opslag, conversie en verbruik op en met elkaar afstemmen. In deze uitwerking brengen onze experts de technologische kennis in waarop partijen kunnen vertrouwen samen met een procesgang dat partijen daadwerkelijk samenbrengt.

Tooling

The (future) energy system is complex, with various uncertainties about how the system will evolve. Tools and models can help make this complexity manageable and reduce the number of uncertainties. Based on predictive tools and models, the parties can still develop their measures in this complexity and uncertainty and make informed decisions on the no-regrets and critical development pathway.

Witteveen+Bos has state-of-the-art modelling and programming knowledge to build such tools. Tools that have been used and tested in practice (by us). Clients who specifically want to use our digital expertise can opt for tailor-made solutions by our experienced in-house specialists in client experiences and software development.

Meer informatie?

<>