Emission Impact Controller

De Emission Impact Controller (EIC) geeft inzicht in broeikasgasemissies op de waterzuivering. Daarmee kan de uitstoot doeltreffend worden geminimaliseerd in lijn met duurzaamheidsdoelstellingen.

Uitdaging: koolstofneutraal

Waterschappen staan voor een enorme uitdaging. In 2030 willen ze hun uitstoot van broeikasgassen verminderen met 49%, en in 2050 koolstofneutraal. Tegelijkertijd moet er ook aan de lozingsnormen worden voldaan. Dit vraagt om meer grip op de broeikasgas uitstoot, en dat vereist inzicht. Lees hier meer over het relatief onbekende broeikasgas: lachgas.

Luchtfoto van een rioolwaterzuiveringsintstallatie.

Broeikasgasemissie

De EIC geeft waterschappen grip op de broeikasgasemissies op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Op de RWZI worden broeikasgassen koolstofdioxide (CO2) , methaan (CH4)  en lachgas (N2O) geproduceerd op verschillende plekken in het proces. De EIC gebruikt metingen van de zuivering, massabalansen en modellen die broeikasgasemissies voorspellen om een integraal beeld te geven van de voetafdruk van al deze broeikasgassen. Dit wordt gedaan in het EIC dashboard.

Je ziet drie verschillende grafieken. 1 met lachgas risico indicatoren, 1 met de zuurstofverhouding en 1 over broeikasgas emissies

Modellering van lachgas

Met name lachgas is een groot probleem. Het effect van 1 kg lachgas emissie komt overeen met 273 kg koolstofdioxide emissie. De emissie van lachgas is moeilijk te voorkomen, doordat er verschillende biologische processen zijn waarbij het wordt geproduceerd.

Wij werken voor deze berekening met machine learning. Dit doen we samen met een ervaren partner die is gespecialiseerd in de modellering van lachgas. Het model maakt het mogelijk om niet alleen voorspellingen te doen, maar ook om inzicht te creëren in welke procescondities hiermee verband houden.

Foto van uitstoot bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Inzicht

De EIC geeft procestechnologen en procesoperators inzicht met:

  • gemodelleerde directe broeikasgasemissies uit de waterlijn (lachgas, methaan en koolstofdioxide);

  • verbanden tussen procescondities en lachgasemissies;
  • suggesties om de procescontrole te optimaliseren voor minimale broeikasgasemissies.

Op die manier werken wij naar een CO2-neutraal 2050!

Een luchtfoto van een waterzuiveringsinstallatie in Indonesië.

Waarom de Emission Impact Controller?

Accuraat

Accurate modellering van lachgas is uniek en voorkomt onnodig uitvoeren van metingen.

Inzicht geeft handvaten

Inzicht in onderliggende oorzaken geeft een handvat om maatregelen te treffen.

Financieel voordelig

Deze software oplossing is goedkoper dan het moeten afkopen van de broeikasgasemissies.

Meer weten?

Erwin heeft een passie voor het ontwikkelen van digitale oplossingen om complexe processen te optimaliseren en verduurzamen.

Erwin Visserq.jpg
Erwin Visser Team lead and Process Automation Advisor