Water stewardship: duurzaam waterbeheer in de praktijk

Actie is vereist om te waarborgen dat zoet water beschikbaar blijft voor huidige en toekomstige generaties. Verantwoordelijk beheer van waterbronnen komt samen in Water stewardship-programma’s. Witteveen+Bos werkt binnen deze programma’s samen met bedrijven en overheden al jaren aan concrete oplossingen.

‘Water stewardship staat voor proactieve en integrale acties om de beschikbaarheid en kwaliteit van water te behouden en te verbeteren voor mens en milieu. Het gaat ook over begrijpen en zien in bredere context’, vertelt Heleen de Fooij, projectleider strategische waterstudies. ‘Zoals de impact van watergebruik en waterschaarste op lokale gemeenschappen, biodiversiteit en klimaatverandering.’

Werk maken van waterbeleid

De laatste jaren wordt Water stewardship vaker en vaker mondiaal omarmd door met name industrie en bedrijfsleven om zo verantwoordelijkheid te nemen rondom watergebruik. Voedsel- en drankenbedrijven hebben een voortrekkersrol gespeeld bij deze aanpak. Dat is niet onlogisch, want bij de productie van consumptiemiddelen is water veelal essentieel. In toenemende mate maken ook ondernemingen in de chemie- en de energiesector werk van hun waterbeleid.

Witteveen+Bos helpt opdrachtgevers uit de industrie of publieke sector bij het vertalen van de ambities en doelen om verstandiger met water om te gaan naar concrete maatregelen gebaseerd op de juiste gegevens. De vraagstukken bekijken we integraal met experts van binnen het waterdomein, maar ook van daarbuiten, zoals ecologen en procestechnologen.

Ondersteuning op verschillende niveaus

Deze integrale aanpak vraagt om inspanningen op twee niveaus: binnen en buiten de bedrijfspoort. Binnen de bedrijfspoort draait het onder meer om het reduceren van de eigen waterconsumptie, bijvoorbeeld door het optimaliseren van processen of door hergebruik. Inzetten op technologische innovatie is een veelgebruikt en effectief instrument om de watervoetafdruk te verlagen.

Voorbeelden zijn duurzaam waterbeheer (zoals beperken watergebruik), ecologie (voorbeeld: verkleinen ecologische impact op omgeving), circulaire oplossingen (hergebruik van water), industriële symbiose (hoogwaardig inzetten van reststromen) en stakeholderparticipatie (bewust watergebruik stimuleren via communicatie et cetera).

Buiten de bedrijfspoort draait Water stewardship bijvoorbeeld om de beschikbaarheid en kwaliteit van water voor direct omwonenden. En ook bredere vraagstukken op gebied van klimaatverandering en ecologie. Denk aan het werken aan een gezond ecosysteem of het beheersen van overstromingsrisico’s. Op deze overstijgende thema’s is een integrale en multilaterale aanpak vereist, gericht op samenwerking. Om resultaten te boeken op gebied van waterbeschikbaarheid, waterveiligheid en beschermen van het ecosysteem, dienen onderneming, overheden, lokale gemeenschappen, ngo’s en andere partijen dienen krachten te bundelen.

Projecten

Een voorbeeld van concrete projecten zijn de watergerelateerde compliance checks voor Coca-Cola Indonesië uitgevoerd op afvalwaterzuiveringsinstallaties, in combinatie met het voorbereiden van hun productielocaties op certificering door de Alliance for Water Stewardship.

Ook hebben onze experts een internationaal energiebedrijf bijgestaan met het opstellen van een waterbalans en bij het herkennen van hotspots. Er zijn interventies geïdentificeerd en uitgewerkt, die hebben geresulteerd in een aanzienlijke vermindering van de watervoetafdruk.

Verder werken we voor een internationale energie-organisatie aan interne richtlijnen voor Water stewardship. Zo ondersteunen we de aangesloten energiebedrijven bij het duurzaam gebruiken van waterbronnen in harmonie met andere belanghebbenden.

Risicobeheersing en duurzaamheid

Ook om reputatie-, regelgevings- en financiële risico's te beheersen, omarmen organisaties Water stewardship. Bedrijven zijn zich in toenemende mate bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheden en Water stewardship-programma’s helpen om deze verantwoordelijkheid concreet te maken.

Heleen de Fooij: ‘Werken aan Water stewardship-programma’s is niet alleen vakinhoudelijk interessant. De uitgangspunten sluiten ook zeer nauw aan bij het eigen duurzaamheidsbeleid van Witteveen+Bos, waarbij we economische ontwikkeling, sociale gelijkheid en bescherming van klimaat en biodiversiteit met elkaar willen verenigen.’