Verwijdering van PFOA uit afvalwater

PFOA (perfluoroctaanzuur) is een door mensen gemaakte chemische stof, die van nature niet in het milieu voorkomt. Het is onderdeel van de stoffengroep PFAS die sinds enkele jaren onder vuur ligt. De stof PFOA wordt  gebruikt voor producten om oppervlakten te beschermen, zoals de behandeling van tapijten en kleding. PFOA kan in het milieu terechtkomen bij de fabricage, het gebruik en door afval van producten waar PFOA in is verwerkt. We zien het terug in oppervlaktewater, afvalwater en grondwater.

Vanwege de mogelijke milieu- en gezondheidsrisico’s is het van belang om verontreiniging van het oppervlaktewater met deze producten zoveel mogelijk te voorkomen. Witteveen+Bos werkt samen, onderzoekt en test om PFAS te verwijderen uit het water. In deze casus werkte Witteveen+Bos samen met Arcadis aan het verwijderen van PFOA uit de afvalwaterstroom van een stortplaats. Onderzocht werd welke technieken het beste resultaat opleverden.

Belangrijk criterium was dat de technologie uitgewerkt kon worden tot een realiseerbare oplossing. Dat betekent een oplossing die robuust en kosteneffectief is. Bovendien moet de oplossing passend zijn voor de specifieke samenstelling van het afvalwater uit de betreffende stortplaats. Daarbij werd rekening gehouden met de vraag van de opdrachtgever om een systeem te ontwikkelen dat het mogelijk maakt om twee leveranciers simultaan te kunnen vergelijken. Binnen dit project stelde Witteveen+Bos het technologische advies op voor de verwijdering van PFOA uit deze afvalwaterstroom.

Focus op performante zuiveringsinstallatie

Hiervoor werd een ontwerp gemaakt van een waterzuiveringsinstallatie die bestaat uit twee parallelle actiefkoolfilters met eigen pompen en een buffervoorzieningen. Het voordeel is dat de klant met deze installatie een heel duidelijk beeld kreeg van de prestaties en op die manier een weloverwogen keuze qua systeem kon maken. Na goedkeuring op het ontwerp, werd de installatie op locatie geïnstalleerd en uitgebreid getest. Het gezuiverde afvalwater voldeed aan de lozingseisen en kon veilig worden geloosd op het oppervlaktewater.

In dit projectonderdeel controleerde Witteveen+Bos het verwijderingsrendement van PFOA, alsook de lozing via een monitoringsprogramma.

Meer weten?

csm_MW_SytzeTerwisscaVanSchelt_TERS_47cda3bcf7.jpg
Sytze Terwisscha van Scheltinga
sytze.terwisscha@witteveenbos.com

Onze projecten

Wij voeren jaarlijks bijna 5.000 projecten uit op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. 

<>