Uitbreiding capaciteit deponie Imog vraagt om milieueffectenrapport

Imog is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. En dit voor 10 gemeenten in Zuid-West Vlaanderen en Kruisem. Aangezien het bedrijf werkt aan een actueel beleidsplan voor de site in Moen, toetst men de haalbaarheid ervan af met de bevoegde overheden en ontwikkelt men op eigen initiatief een milieueffectenrapport. Imog doet hiervoor beroep op de MER-deskundige water binnen Witteveen+Bos.

Milieueffectenrapport inzake waterlozing en -zuivering

Witteveen+Bos werkt mee aan de opmaak van een milieueffectenrapport, waarbij we duidelijk in kaart brengen wat de impact betekent van de lozing van gezuiverde afvalwater op het oppervlaktewater in de Rijtgracht en de Schelde. Deze rapportage vormt een cruciaal onderdeel in de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de stortplaats in Moen.

Imog kiest voor Witteveen+Bos als partner

Door eerdere nauwe samenwerkingsverbanden met Imog hebben onze mensen een duidelijk beeld van de waterhuishouding van de exploitatie. Dit stelt ons in staat om de waterstromen op de site op efficiënte wijze in kaart te brengen, alsook simulaties te maken van de toekomstige lozing en de impact hiervan.

Het resultaat van dit onderzoek:

  • een goed onderbouwd advies omtrent de verbetermogelijkheden, zoals o.a. alternatieve lozingsmogelijkheden, buffering om pieken te kunnen vermijden, etc.;  
  • een nauwkeurige inschatting van de impact van de activiteiten op de oppervlaktewateren in de omgeving.

Nauw overleg met VMM

Om tot dergelijke gedragen oplossing te komen, is nauw overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij essentieel. Dit biedt ons bovendien ook de mogelijkheid om alle mogelijke opties vooraf in detail door te spreken, alsook de impact ervan en eventuele alternatieven af te toetsen.

Meer weten?

Onze projecten

Wij voeren jaarlijks bijna 5.000 projecten uit op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. 

<>