Strategische Waterbalans Overijssel

Provincie Overijssel staat voor meerdere uitdagingen wat betreft waterbeheer in het landelijk gebied: natuurgebieden en landbouw vragen om water, bovendien stijgt ook de vraag naar grondwater voor drinkwatergebruik en industrieel gebruik. De droge zomers van 2018, 2019 en 2020 hebben bovendien laten zien dat er tekorten zijn aan zoetwater. De verwachting is dat de schaarste alleen maar zal toenemen door klimaatverandering. Witteveen+Bos heeft voor de provincie de Strategische Waterbalans opgesteld.

Om onderbouwd duurzaam beleid te maken op deze actualiteiten is een gedragen beeld van de waterbalans nodig, waarbij belangrijke parameters in kaart worden gebracht:

  • Wat zijn de watervragers;
  • Wat zijn de waterbronnen;
  • Waar liggen de waterbronnen;
  • Hoe verschilt het aanbod van water in gemiddelde, natte en droge jaren, en over de seizoenen heen?

Om antwoorden te krijgen op deze vragen is het grond- en oppervlaktewatersysteem van de gehele provincie in beeld gebracht. Bij deze analyse is gebruik gemaakt van gegevens van alle waterbeheerders en watervragers: de provincie, waterschappen, Rijkswaterstaat, Vitens en gemeenten.

Deze strategische waterbalans is opgesteld voor zowel de totale provincie, als voor zeven kenmerkende deelgebieden. Zowel in millimeters als in miljoenen kubieke meter (m3) water. Hierbij is rekening gehouden met de natuurlijke én menselijke posten van de waterbalans. Dit brengt de watervragen van en waterbronnen voor de belangrijkste gebruiksfuncties in beeld.

Provincie Overijssel heeft Witteveen+Bos gevraagd om:

  • Gegevens te verzamelen en te verwerken (modeluitvoer Landelijk Hydrologisch Model en metingen van de waterbeheerders) en daaropvolgend de waterbalansen op te stellen;
  • De technische rapportage op te stellen en hiervan inzichtelijke communicatieve visualisaties te maken die ook voor niet-water professionals en -bestuurders begrijpelijk zijn;
  • De resultaten in diverse werksessies te presenteren en te bespreken met de projectgroep (waterschappen, provincie, Rijkswaterstaat, Vitens, gemeenten).

De strategische waterbalans wordt onder meer gebruikt om provinciale bestuurders (statenleden) inzicht te geven in de waterstromen in Overijssel. Dit tegen de achtergrond van de diverse watervraagstukken voor de provincie en de te verwachten veranderingen in klimaat en watergebruik. De waterbalans vormt een basis voor strategisch waterbeheer en ruimtelijk beleid.

Meer informatie

<>