Stedelijke wateropgave Tilburg

De gemeente Tilburg richt zich in het waterbeleid op een acceptabel niveau van wateroverlast in extreme neerslagsituaties. Om inzicht te krijgen in risico’s en effecten van wateroverlast ontwikkelde en toetste Witteveen+Bos scenario’s voor toekomstige oplossingen. Dit is uitgevoerd door middel van een gedetailleerde modellering, gekoppeld aan een risicodialoog.

De gemeente Tilburg wil inzicht krijgen in de effecten bij extreme neerslag. Hierbij gaat het zowel om de locatie zelf als het gebruik van de locatie waar de overstroming plaatsvindt. Zo kunnen verschillende maatregelen worden afgewogen op basis van de risico’s: waar is overstroming acceptabel, en waar niet.

Witteveen+Bos berekende voor de risico-inventarisatie de afstroming van water door de riolering, in het oppervlaktewater en de afstroming over straat. Daarna maakten we een risico-inschatting van de gevolgen van de wateroverlast. Welke gevolgen zijn er voor bewoners (ondergelopen woningen), bedrijven, openbare gebouwen en het verkeer. Deze risico-inschatting bepaalt de noodzaak voor het nemen van maatregelen. Om de effecten te visualiseren zijn van de rekenresultaten overstromingskaarten gemaakt en opgenomen in een web-viewer.

Maatregelen voor het robuuster maken van de riolering bieden veel kansen voor de openbare ruimte. Zoals de gecontroleerde afvoer van water via het wegprofiel of het inzetten van openbaar groen als tijdelijke waterberging. Bij het selecteren van de maatregelen is niet alleen wateroverlast maar ook de bijdrage die de maatregel levert aan de overige aspecten van de klimaatsverandering van belang.

Meer informatie?

<>