Ruimtelijke ordening en vergunningen bij reconstructie provinciale wegen Utrecht

Bij wegwerkzaamheden is verkeerhinder voor de weggebruikers en de omgeving meestal onvermijdelijk. Het afsluiten van wegen en rijbanen en het instellen van omleidingen is vaak de enige mogelijkheid om werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Met tot gevolg: lange files, overlast voor omwonenden en verkeersdeelnemers en ondanks alle veiligheidsmaatregelen ook vaak onveilige verkeerssituaties. Utrecht, hét verkeersknooppunt in Nederland, heeft een grote opgave bij het ‘werken aan bereikbaarheid’.

Voor de uitvoer van werkzaamheden op provinciale wegen N204, N212, N224, N226 en N236 rondom Utrecht, was het van belang de omgeving en het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen. Hiervoor schakelde de provincie Utrecht Witteveen+Bos in voor advies op het gebied van ruimtelijke ordening en vergunningen.

De provincie heeft de opgave om op verschillende locaties aan de provinciale wegen rondom Utrecht onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Dit bevat onder meer de aanleg van fietspaden, afslagen en het vervangen van riolering op de provinciale wegen N204, N212, N224, N226 en N236 rondom Utrecht. De maatschappelijke kosten van verkeershinder zijn echter hoog: verkeersmaatregelen en files kosten geld. Terwijl het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en bezoekers aan de stad Utrecht almaar toeneemt. De provincie heeft een grote uitdaging om binnen de beschikbare ruimte de mobiliteit, ook bij dit project, optimaal te houden.

Slimme aanpak

Witteveen+Bos voerde voor deze projecten verschillende ruimtelijke ordening werkzaamheden uit. Dit bevatte onder meer het opstellen van vergunning inventarisaties en het aanvragen van de benodigde vergunningen. De verbreding van fietspaden en de aanleg van afslagen zijn getoetst aan de vigerende bestemmingsplannen, waarna advies is gegeven over de te volgen ruimtelijke ordening procedures. Daarnaast zijn verschillende conditionerende onderzoeken uitgevoerd.

De sleutel van dit project lag in het gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden zonder vertragingen op te lopen. Hiervoor is een goed inzicht in de geldende procedures van groot belang. Het opstellen van een vergunningenregister bood  inzicht in de verschillende proceduretijden voor het tijdig aanvragen van  vergunningen en het vroegtijdig signaleren van eventuele knelpunten. Bij het opstellen van dit soort planregels is het de uitdaging enerzijds voldoende flexibiliteit te bieden ten aanzien van de ontwikkeling van het project en anderzijds voldoende rechtszekerheid voor de gemeenten en derden te waarborgen.

Door nauw met elkaar samen te werken en rekening te houden met de belangen van alle betrokkenen slaagden de provincie Utrecht en Witteveen+Bos erin om de wegen te renoveren en tegelijkertijd bij te dragen aan een betere woon-, werk- en leefomgeving van Utrechters.

Meer informatie?

Onze projecten

Wij voeren jaarlijks bijna 5.000 projecten uit op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. 

Onze projecten

Wij voeren jaarlijks bijna 5.000 projecten uit op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. 

Render groene Croeselaan, Utrecht.
<>