Ruimtelijk uitvoeringsplan Elektriciteitscentrale

Tussen 1930 en 2000 produceerde de steenkoolcentrale in Schelle elektriciteit voor een groot deel van Vlaanderen en vormde het een belangrijk knooppunt in het Belgische hoogspanningsnet. Sinds 2000 wordt er echter geen elektriciteit meer geproduceerd. Net om die reden werd het grondgebied in 2015 in z’n geheel verkocht, met het oog op een nieuwe invulling.

Wat doorslaggevend is voor de herontwikkeling zijn de gunstige ligging aan de monding van Rupel in de Schelde, alsook de waardevolle slikken en schorren in dat gebied. Bovendien oogt het oude polderlandschap rond de vallei van de Wullebeek, de Maeyebeek en de Vliet - hoewel dit niet beschermd is - sterk authentiek.

Coördinatie PRUP met m.e.r.

Witteveen+Bos neemt in opdracht van de Provincie Antwerpen de coördinatie en opmaak van het PRUP met geïntegreerd plan-MER op zich. Daarnaast stonden we ook in voor een deel van de communicatie met stakeholders.

Dergelijk participatietraject is immers essentieel in dit project gezien het plangebied - naast de leegstaande gebouwen van Electrabel - ook de omliggende braakliggende terreinen en gronden omvat, die deels gebruikt worden als landbouw- en recreatiegebied.

PRUP draagt bij aan klimaatbestendige herbestemming

De Electrabelsite omvat 80 ha, dat voorheen bestemd was als gebied voor gemeenschapsvoorziening, industriegebied, natuur- en parkgebied. Naast de site is bovendien ook een tuinwijk gelegen, waar de voormalige werklui van de centrale woonde.

Binnen de opmaak van het PRUP onderzochten we verschillende mogelijke toekomstige invullingen. Dit onderzoek resulteerde in 3 scenario’s:

  • een recreatief scenario:  zone voor lokale sport- en culturele activiteiten met ruimte voor ecologische verblijfsrecreatie en herbestemming van het agrarisch gebied;
  • een woonscenario: 400 woongelegenheden, ruimte voor cultuur en sport in de bestaande generatorhal en een groot natuurgebied wat beperkt toegankelijk is voor wandelaars en fietsers;
  • een energiescenario: een zone voor watergebonden bedrijvigheid en laag dynamische KMO’s met focus op energieopwekking en -recuperatie in combinatie met een groot landschapspark met een bovenlokale aantrekking.

Deze scenario’s kwamen tot stand na uitgebreid ontwerpend onderzoek en een uitvoerig communicatietraject met zowel de verschillende gemeenten als adviesinstanties. Eens de drie scenario’s op punt stonden, werden deze onderworpen aan een milieu-effectenonderzoek.

Milieueffecten in het plan-MER

In het plan-MER onderzochten we verschillende disciplines, zoals: biodiversiteit, mobiliteit, water, bodem, landschap, erfgoed, lucht en gezondheid. In dit proces stelden we een plan-MOBER op om na te gaan wat de impact was van extra verkeer in nabije omgeving, de leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Voorkeurscenario gestoeld op uitgebreid onderzoek

Na het ontwerpend onderzoek, het plan-MER en de verschillende inspraakmomenten met de verschillende betrokken partijen koos de provincie Antwerpen uiteindelijk voor onderstaand voorkeursscenario:

  • Het plan maakt plaats voor 300 woningen met in de generatorhal ruimte voor sport- en cultuuractiviteiten op lokaal niveau. Bovendien blijft er ruimte voor de bestaande visclub;
  • De overige ruimte wordt volledig bestemd als beperkt toegankelijk bos- en natuurgebied met ruimte voor water.

Hierbij zetten we industriegebied om naar bosgebied, zodat het bestaande waardevolle bos verder uitgebreid wordt. Ook biedt het plan ruimte om de oppervlakte natuur te vergroten, waardoor de bestaande natuur rond de Maaiebeek en langsheen de Schelde versterkt wordt. Dit betekent dat er enkel op de reeds verharde zones nieuwe harde functies toegestaan zullen worden, voornamelijk met een reconversie van de bestaande gebouwen met aanzienlijke waarde.

Dit project toont aan dat Witteveen+Bos een geïntegreerd planningsproces kan doorlopen met de focus op het iteratief proces. We nemen hierbij de rol van projectleider, procesbegeleider alsook juridische planologische adviseur op.

Daarnaast voeren we samen met verschillende (externe) deskundigen een grondig en compleet milieu-effectenonderzoek uit. Vanuit een breed alternatievenonderzoek slagen we erin om beleidsmakers op basis van wetenschappelijke gegevens objectief te informeren. Op dit moment is het project nog niet in uitvoering.

Meer weten?

Harro_Wieringa.jpg
Harro Wieringa Team manager Urbanism
harro.wieringa@witteveenbos.com

Onze projecten

Wij voeren jaarlijks bijna 5.000 projecten uit op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. 

<>