Milieurapportages

Milieurapportages hebben betrekking op onderzoeken waarin de milieukwaliteit en de daarmee gepaard gaande risico's worden bepaald en waarin mitigerende oplossingen worden ontwikkeld. Het gaat hierbij onder meer om onderzoek naar luchtkwaliteit, bodem en grondwater, zowel op lokaal als op regionaal niveau. Enkele voorbeelden:

Onderzoek naar persistente organische vervuilende stoffen, Tadzjikistan 

De aanwezigheid van persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) in het milieu, met name pesticiden, is een wereldwijd probleem. Wereldwijd hebben we verschillende studies op dit gebied uitgevoerd. Bijvoorbeeld op de begraafplaats Kanibadam in Tadzjikistan. De daaraan verbonden risico's zijn beoordeeld met behulp van CALUX® (Chemical Activated LUciferase gene eXpression)-tests. 

PCB-inventarisatieonderzoek, Vietnam

Voor het energiebedrijf van Vietnam (EVN) is een nationale inventarisatiestudie uitgevoerd naar de aanwezigheid van PCB's in transformatoren. Er zijn meer dan 50.000 eenheden bemonsterd en geanalyseerd. Op basis van de resultaten werden beheersplannen voor de toxische oliën opgesteld voor de verschillende sites. 

Locatiebeoordeling ontvettingsinstallatie, Denemarken

Om een gedetailleerd inzicht te krijgen in de verspreiding van ernstige verontreiniging van gechloreerde oplosmiddelen is een bodemkwaliteitsonderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn gebruikt om de verontreiniging in de bodem en het grondwater af te bakenen, het Conceptual Site Model voor te bereiden en laboratorium- en proefschaaltesten uit te voeren om herstelopties te bepalen. Uit fluxberekeningen blijkt dat er een aanzienlijke massa in het grondwatersysteem terechtkomt en dat er dus corrigerende maatregelen nodig zijn.

Meer informatie?

csm_Anke_Springer-Rouwette_2_1ca61e1508.jpg
Anke Springer-Rouwette
anke.springer@witteveenbos.com
<>