Impuls voor Markermeer

Experts van Witteveen+Bos op het gebied van ecologie en waterbouwkunde zijn gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van ‘Marker Wadden’, fase 1. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. Doel van de aanleg is het geven van een positieve impuls aan de ecologische kwaliteit van het Markermeer. Ook de mens is welkom: allerlei recreatieve faciliteiten worden aangelegd.

Het Markermeer verkeert ecologisch gezien in slechte staat. Door het afdammen van de Zuiderzee en het aanleggen van harde oevers rondom het Markermeer is de hydrologische en morfologische dynamiek in het meer sterk afgenomen en ontbreken natuurlijke moeras- en oeverzones. Door erosie en sedimentatie is er veel slib in de waterkolom aanwezig, waardoor vrijwel continu vertroebeling optreedt. Waterplanten krijgen weinig kans en de habitatdiversiteit en voedselbeschikbaarheid voor vogels is beperkt.

"Natuurmonumenten wil van het gebied weer een paradijs voor vogels maken met ruimte voor de mens. Bij de aanleg wordt gebruikgemaakt van de dynamiek van het Markermeer, zoals stroming en wind vanuit het ‘Building with Nature’-principe"

Natuurmonumenten wil van het gebied weer een paradijs voor vogels maken met ruimte voor de mens. De aanleg van Marker Wadden moet dit mogelijk maken. Boskalis heeft de aanbesteding voor de realisatie gewonnen in samenwerking met Witteveen+Bos, Arcadis en Vista. Deze samenwerking wordt doorgezet in de realisatiefase. Het project betreft het realiseren van het eerste deel van een door Natuurmonumenten beoogde archipel van natuureilanden en onderwaterlandschappen. Bij de aanleg wordt gebruikgemaakt van de dynamiek van het Markermeer, zoals stroming en wind (het zogenaamde ‘Building with Nature’-principe).

Allereerst wordt ter bescherming van Marker Wadden een harde rand van stenen aangelegd. Vervolgens worden daarachter zanddammen gemaakt, waartussen het slib weer wordt opgespoten. Er wordt naar gestreefd de dynamiek van het Markermeer toe te laten in Marker Wadden.

Meer weten?

Onze projecten

Wij voeren jaarlijks bijna 5.000 projecten uit op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. 

<>