Geohydrologische ondersteuning bemalingsvergunning

De Inspectie Leefomgeving en Transport is namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat het bevoegd gezag voor de tijdelijke grondwateronttrekkingen bij de nieuwbouw van de zeesluizen van IJmuiden en Terneuzen. Witteveen+Bos levert aan de Inspectie Leefomgeving en Transport geohydrologische ondersteuning voor de beoordeling van aanvragen.

Voor elke sluis bestaan de werkzaamheden uit een volledige inhoudelijke beoordeling van de aanvraag om tijdelijk grondwater te onttrekken opdat de werkzaamheden droog kunnen worden uitgevoerd. Het resultaat is een advies aan het bevoegd gezag of de aanvraag ontvankelijk is. Daarnaast stelt Witteveen+Bos een voorstel voor de vergunningsvoorschriften op, waaronder de monitoring.

Vanwege de aard en omvang van de werkzaamheden zijn voor beide sluizen ook inhoudelijke expertise geleverd tijdens het vooroverleg-traject met de initiatiefnemer, Rijkswaterstaat en betrokken waterschappen. In deze vooroverleggen zijn de gebruikte grondwatermodellen beoordeeld. Voor de sluis van Terneuzen is specifiek aandacht besteed aan de controle van het grondwatermodel via zowel de resultaten van meerdere uitgevoerde pompproeven als een herberekening van de bemaling van de west- en oostsluis die in de jaren ’70 is uitgevoerd en impact had op de bebouwing in Terneuzen.

Witteveen+Bos heeft tijdens deze projecten een ruime kennis van civiele geohydrologie, grondwatermodellering en de risico inschatting op afgeleide effecten zoals zettingen, verdroging, warmte koude opslag, zoet-zout grensvlak en grondwaterverontreiniging toegepast. Tevens maakten ook de m.e.r.-specialisten onderdeel uit van het projectteam voor de beoordeling van de ingediende MER beoordelingsnotities. De aanvraagprocedures zijn spoedig verlopen en er zijn geen zienswijzen ingediend.

Meer weten?

Onze projecten

Wij voeren jaarlijks bijna 5.000 projecten uit op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. 

Render groene Croeselaan, Utrecht.
<>