Geluid en trillingen

Complexe materie, maar wij helpen u op weg

Met de Omgevingswet verandert ook het bestaande normenkader voor geluid op veel onderdelen. Weliswaar is in de wetgeving voorzien in overgangsrecht, maar uiteindelijk wordt de bekende ‘Wet geluidhinder’ ontmanteld en wordt er deels een nieuw instrumentarium geïntroduceerd.

Een vereenvoudiging van de complexe geluidwetgeving is helaas niet het geval. De regels voor geluid zijn onder de Omgevingswet en onderliggende besluiten en regelingen behoorlijk ‘versnipperd’. Ook het overgangsrecht vraagt specialistische kennis over ‘hoe het nu is’ en over ‘hoe het wordt’.

De geluid- en trillingsadviseurs van Witteveen+Bos hebben de expertise om de rijksoverheidsinstanties (Rijkswaterstaat, ProRail), decentrale overheden (provincie, gemeente) te adviseren. Behalve de publieke sector krijgen ook de industrie en ontwikkelende partijen te maken met nieuwe centrale- en decentrale geluidregels die per gemeente kunnen verschillen. Ons advies daarbij is: let op uw zaak!

Tip van de sluier

In het kort geven we puntsgewijs enkele ingrijpende veranderingen die optreden en waarover Witteveen+Bos kan adviseren:

  • Gelijktijdig met de invoering van de Omgevingswet wordt het vigerende Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 aangepast. Zeker is dat dit soms tot hogere of lagere berekende waarden kan leiden. Wij kunnen de consequenties van deze uiteenlopende waarden in beeld brengen.
  • Gemeenten moeten een Basis Geluidemissie (BGE) vaststellen. Deze moet worden gebaseerd op representatieve verkeerscijfers en gemeenten moeten in de afbakening van de BGE (fysiek en in de tijd) hun strategische keuzes maken. Wij kunnen u helpen om deze (strategische) keuzes in beeld te brengen, eventueel in samenhang met andere verplichtingen (geluidkartering, actieplan geluid) die ook onder de Omgevingswet blijven gelden.
  • Provincies moeten langs provinciale wegen zogenoemde geluidproductieplafonds vaststellen en naleven. Gemeenten en ontwikkelaars moeten rekening houden met de geluidproductie bij het ontwikkelen van plannen langs provinciale wegen. Wij hebben een ruime ervaring met de werkwijze bij vaststellen (inclusief wijzigen) en de naleving van geluidproductieplafonds.
  • De geluidzones bij industrieterreinen worden vervangen door aandachtsgebieden en geluidproductieplafonds. Voor bedrijven is het van belang dat de vergunde rechten bij deze transitie op een juiste wijze (beleidsneutraal) worden meegenomen. De afweging van de beschikbare geluidruimte en afweging van een ‘aanvaardbaar’ geluid voor de woonomgeving (inclusief de legalisering van nieuwe woningbouwlocaties) vindt plaats binnen het Omgevingsplan. Wij kennen het stappenplan voor de transitie en kunnen de belangen van bedrijven en overheid met elkaar verenigen.
  • Bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid van verschillende bronsoorten zal een gemeente zich gedegener moeten verantwoorden naar initiatiefnemers  en kritische bewoners. Dit vraagt om een explicieter en gebiedsgericht gemeentelijk geluidbeleid. Dat geldt zeker voor gemeenten die nog geen gebiedsgericht geluidbeleid hebben vastgesteld. Wij kunnen gemeenten helpen met het vertalen van het bestaand geluidbeleid en met het opzetten van nieuw (gebiedsgericht) geluidbeleid.
  • Het in beeld brengen en het beoordelen van de aanvaardbaarheid van trillingen krijgt onder de Omgevingswet een meer juridische status. Dit verplicht gemeenten om een afgewogen decentrale invulling aan te geven ter aanvulling op de decentrale regels. Wij hebben ruime kennis en ervaring met het meten en beoordelen van trillingen en op welke wijze daar in de planvorming en uitvoering rekening mee kan worden gehouden.

De bovenstaande opsomming licht slechts een tip van de sluier op. Er zijn tal van keuzes en consequenties met betrekking tot gecumuleerde effecten en beoordeling van gezondheid/leefomgevingskwaliteit in relatie tot woningbouwopgaven, monitoring van effecten, geluideffecten rondom (militaire) vliegvelden, geluideffecten van tijdelijke activiteiten zoals evenementen et cetera.

Meer informatie

<>