Opmaak Beleidsplan Ruimte Herent

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Herent dateert van 2004 en vormde de voorbije jaren de leidraad voor ruimtelijke ingrepen in de gemeente. Na bijna 20 jaar is dit plan aan een grondige herziening toe. In het nieuwe beleidsplan willen we de krachtlijnen uitzetten voor de volgende decennia. Dat doen we op basis van een visie met ambities en strategieën op lange termijn en concrete acties en projecten op korte termijn.

Omdat een beleidsplan zoveel verschillende thema’s en uitdagingen bevat, heeft de gemeente nood aan bijkomende terreinkennis en inzichten. We zijn naar inwoners, lokale partners en experts toegestapt en hebben geluisterd naar hun inzichten en ervaringen over het reilen en zeilen binnen de gemeente. Ieders inzicht is waardevol en moet zijn weg vinden naar het beleidsplan. Een uitgebreide voorbereidingsfase die bestond uit werksessies met het gemeentebestuur, een enquête met inwoners van Herent en een informatiestandje op lokale markten en evenementen heeft heel wat informatie opgeleverd. Op die manier konden we ook in gesprek gaan met de inwoners.

Tijdens de volgende stap hebben werd de informatie uit het voortraject vertaald naar de conceptnota. Dit is het eerste document dat een analyse van de huidige toestand van de gemeente, haar uitdagingen en de ambities voor de toekomst formuleert. Hierin zit een strategische visie op lange termijn vervat met drie beleidskaders die acties op korte termijn voorzien. Hieraan gekoppeld werd een eerste inschatting gemaakt van de effecten van die ambities op de omgeving. In de kennisgevingsnota is alvast de methodiek voor de plan-MER alsook de referentiesituatie beschreven - dus hoe de gemeente er vandaag uitziet. Als laatste stap volgde er ook een inschatting van de mogelijke effecten van de ambities.

Over die twee documenten - de conceptnota en de kennisgevingsnota - hebben we ondertussen al feedback ontvangen tijdens de publieke raadpleging.  Een informatiemarkt zorgde voor een laagdrempelige kick-off van die periode waarin burgers konden reageren op de opgemaakt documenten. Met de ontvangen input van burgers en andere stakeholders gaan we nu aan de slag om de strategische langetermijnvisie en de beleidskaders verder uit te werken. Voor die fase voorzien we werksessies met de gemeente om de noden van verschillende sectoren te kunnen bundelen in een ruimtelijke visie die rekening houdt met de trends, ontwikkelingen en uitdagingen van de gemeente. Die visie zal Herent met waarden, ruimtelijke principes en werkstrategieën naar de toekomst leiden.