Witteveen+Bos wint project ‘Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden’

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1553468400000) }}

Witteveen+Bos verzorgt in opdracht van netbeheerder TenneT de milieueffectrapportage (MER) en de vergunningaanvragen voor een ondergrondse hoogspanningsverbinding van de Noordzee naar land. De opdracht, die eerder deze maand werd toegekend, bestaat uit het opstellen van het MER en vergunningaanvragen, met bijbehorende onderzoeken, voor de aansluiting van een toekomstig windpark op de Noordzee naar het elektriciteitsnet van TenneT op het vasteland. 

Het gaat om één van de windparken uit de 'Routekaart windenergie op zee 2030’. Het windpark krijgt een verwacht vermogen van circa 700 MW. Dit komt neer op ongeveer 70 tot 100 windmolens. Mogelijke aansluitlocaties zijn de bestaande hoogspanningsstations in Eemshaven, Vierverlaten of Burgum. 

Het project bestaat onder meer uit het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, het MER, de Passende Beoordeling en de vergunningaanvragen. Het gaat hierbij met name om de route van de kabels op zee en de route naar een hoogspanningsstation op het vasteland. Het faciliteren van het omgevingsmanagement en het raadplegen van bevoegde bestuursorganen rond het opstellen van het MER zijn tevens onderdeel van de opdracht. 

Voor deze opdracht werkt Witteveen+Bos samen met Sweco, Altenburg & Wymenga, IMARES Wageningen UR en MARIN. De doorlooptijd van het opstellen van het MER en de vergunningaanvragen bedraagt in totaal ongeveer twee jaar. De betrokkenheid van belanghebbenden, zoals omwonenden, organisaties en bedrijven, is van groot belang bij het bepalen van varianten voor het kabeltracé, voor de keuze van het voorkeursalternatief en voor de uitwerking van het definitieve tracé. Het project wordt uitgevoerd volgens de nieuwe Omgevingswet (in werking per 2021). Omgevingspartijen kunnen op diverse manieren hun belangen, wensen en ideeën voor het project kenbaar maken, zodat deze in de afwegingen meegenomen worden om zo tot zorgvuldige keuzes te komen.