Witteveen+Bos krijgt directie van drie

Eveline Buter en Wouter Bijman voorgedragen als nieuwe directeuren Witteveen+Bos

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1581548400000) }}

De directie van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos maakte op 13 februari 2020, tijdens een bijeenkomst voor alle medewerkers, bekend dat zij ir. Eveline Buter voordraagt als nieuwe directeur en ir. Wouter Bijman als nieuwe algemeen directeur. De huidige directie bestaat uit algemeen directeur ir. Karin Sluis, die in april van dit jaar terugtreedt, en directeur ir. Stephan van der Biezen, die zijn huidige rol voortzet. 

Na consultatie van de senior partners, Raad van Commissarissen en diverse interne en externe stakeholders over de profielschets voor ‘directie 2020’, stelt de directie voor om te verbreden van twee naar drie directeuren. Dat is goed voor de algehele robuustheid en zorgt voor extra ruimte voor proactiviteit, waaronder meer deelname aan het maatschappelijke debat op kennisintensieve dossiers zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en circulair bouwen. Ook past het bij de sterke groei van ons bedrijf de afgelopen jaren, van ruim 900 medewerkers bij het aantreden van Karin Sluis in 2013, naar meer dan 1250 op dit moment.

Karin Sluis blijft werkzaam bij Witteveen+Bos en zal zich onder andere richten op het ontwikkelen van belegbare proposities, bijvoorbeeld op het gebied van energie, infrastructuur en water. 

Over de nieuwe directeuren

Eveline Buter (1975) heeft civiele techniek aan de TU Delft gestudeerd en heeft een brede achtergrond in watermanagement, maatschappelijke kosten-batenanalyses en energie(transitie). Eveline Buter was vijf jaar ons vestigingshoofd in Jakarta en leidde de afgelopen jaren de Product-Markt-Combinatie (PMC) Industrie en Energie. Ze is betrokken bij de doorontwikkeling van ons participatiesysteem en zet zich in voor het vormgeven van diversiteit, inclusiviteit en shared impact. Eveline Buter zet zich in voor het maatschappelijk debat over de energietransitie, onder andere als brancheambassadeur bij Koninklijke NLingenieurs, en ziet daar nog veel potentie: ‘De expertise die we als ingenieurs en adviseurs van Witteveen+Bos in huis hebben - altijd met oog voor het totaalplaatje van de omgeving en alle stakeholders, kunnen we nog vaker en effectiever inzetten. Op die manier waarde toevoegen aan besluitvorming, daar wil ik de komende jaren graag verdere stappen in zetten.’

Wouter Bijman (1976) heeft civiele techniek aan de TU Delft gestudeerd en heeft een brede achtergrond in waterbouwkunde, infrastructuur en mobiliteit, digitalisering en veiligheid. Hij leidde onder andere onze kantoren in Rotterdam, Kazachstan en Dubai. Sinds 2018 is Wouter Bijman business line manager Infrastructuur en Mobiliteit. Hij zet zich in voor het verbeteren van de veiligheid in de bouwketen, als lid van de externe kopgroep Governance Code Veiligheid in de Bouw. Daarnaast draagt hij, als lid van de stuurgroep Intelligente Infra bij aan de transitie van de bouwsector tot een economische sterkere en slimmere sector met meer maatschappelijke waarde. Wouter Bijman: ‘Twee onderwerpen waar ik me in het bijzonder op wil gaan richten, zijn duurzaamheid nog beter borgen in onze projecten en zorgen voor optimale talentontwikkeling van onze medewerkers. Witteveen+Bos is een prettig, inhoudelijk gedreven bedrijf waar je jezelf kunt ontplooien en een bijdrage kunt leveren aan een betere maatschappij!’

Stephan van der Biezen (1970) zet zijn rol in de directie voort. Hij kijkt uit naar de verbreding van de directie: ‘Deze versterking past bij de forse wereldwijde groei de afgelopen jaren, schept meer ruimte voor zowel interne als externe portefeuilles en biedt gelegenheid om ons werk een gezicht te geven in de maatschappij. Daarnaast vormen wij een sterk team.’

Achtergrond

Bij Witteveen+Bos is statutair vastgelegd dat directeuren in het jaar waarin zij 55 worden, terugtreden uit de directie. Dit is gebaseerd op de vitaliteitscurve voor directeuren van dr.ir. A. Twynstra. Witteveen+Bos past deze regel sinds 1992 toe.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 9 april aanstaande wordt aan de aandeelhouders van Witteveen+Bos gevraagd in te stemmen met de benoeming van Eveline Buter en Wouter Bijman. Witteveen+Bos staat bekend om haar unieke participatiesysteem (1992), waarbij de medewerkers 100 % van de aandelen in hun bezit hebben.