Risicomanagementsysteem voor nieuwe en opkomende stoffen

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1569880800000) }}

De aandacht voor nieuwe en opkomende stoffen in ons milieu neemt toe. Overheden en bedrijven hebben veel vragen over wat ze moeten doen als men vermoedt dat een (voorheen) onbekende stof in het milieu aanwezig is. Daarom heeft het Uitvoeringsprogramma (UP) van het convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 een project opgezet met als thema ‘Omgaan met nieuwe bedreigingen voor de bodem en ondergrond’. Het thema sluit volledig aan bij de transitie naar duurzaam en efficiënt gebruik van de bodem en ondergrond. In dit convenant hebben Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven afspraken gemaakt over de invulling van de transitie en opgaven in de bodem en ondergrond.

Een consortium van Arcadis, Bioclear earth, TTE Consultants en Witteveen+Bos heeft een voorstel uitgewerkt om te komen tot handelingskaders en tot een preventie- en  signaleringssysteem. Dit wordt gedaan voor stoffen waarvan het sterke vermoeden bestaat dat deze een grote impact hebben op mens en milieu. Dit voorstel is in nauwe samenwerking met de kennisinstituten RIVM, WENR en KWR opgesteld. Afgelopen maand heeft het UP deze opdracht aan ons consortium gegund. De kern van de opdracht is om na te gaan wat de risico’s zijn van deze nieuwe stoffen of van nieuwe inzichten over al langer bekende stoffen (zoals bijvoorbeeld lood in de bodem of het ontstaan van antibioticaresistentie) voor de bodem en de ondergrond. Daarnaast beschrijven we wat hiervoor praktische handelingskaders zijn en welke gegevens nodig zijn om tot actie over te kunnen gaan. Deze opdracht heeft een looptijd van twee jaar.

Onze aanpak is mede tot stand gekomen door de input van deelnemende overheden en bedrijven. Deze deelnemers hebben toegezegd de te ontwikkelen producten in de praktijk te testen in pilots. Ook de inbreng van de kennisinstellingen is hiervoor belangrijk. Tussentijdse resultaten van pilots en de eindproducten van deze opdracht zullen worden gedeeld met alle partners van het convenant Bodem en Ondergrond.

Meer weten?

<>