Rapport met risicoinventarisatie Ultra Diepe Geothermie gepubliceerd

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1609887600000) }}

Onder aanvoering van Witteveen+Bos werkte een internationaal consortium bestaande uit VITO, Q-Con, Newell en TU Delft aan het identificeren van risico’s en het opzetten van een framework voor het risicomanagement van Ultra Diepe Geothermie (UDG) en Enhanced Geothermal Systems (EGS - gestimuleerde geothermie systemen). Het onderzoek is onderdeel van het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM), de resultaten zijn op 4 januari 2021 gepubliceerd door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

De Nederlandse samenleving staat voor een grote uitdaging bij de verduurzaming van de energievoorziening. Ultradiepe geothermie wordt gestimuleerd als een van de bronnen van duurzame warmte door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Energie Beheer Nederland. In Nederland worden geothermiesystemen op een diepte groter dan 4 km als ultradiep beschouwd. Temperaturen op deze dieptes kunnen variëren van 120 tot 250 °C. Op deze dieptes kan het nodig zijn om EGS toe te passen. Dit zijn stimulatiemethoden om de permeabiliteit van het reservoir te verbeteren.
 

In Nederland is er geen ervaring met UDG en EGS. Voor UDG en EGS is momenteel geen risico-inventarisatie beschikbaar, de Mijnbouwwet is nog niet toegerust voor deze projecten en er is in het algemeen beperkte kennis van de diepere ondergrond. Daarom is een internationaal team van experts samengesteld op het gebied van boren, stimuleren, testen, opereren en geïnduceerde seismiciteit. Het team combineert kennis uit de literatuur uit binnen- en buitenland met hun eigen ervaring en vertaalt dit naar de situatie in Nederland.
 

Het onderzoek geeft een overzicht van gezondheids-, veiligheids- en milieurisico's van UDG en EGS in Nederland. Alle geïdentificeerde risico's zijn met behulp van een ‘bow-tie’-analyse vertaald in een classificatieschema dat een projectspecifieke ‘quick scan’-risicobeoordeling mogelijk maakt die helpt bij het identificeren van mitigerende maatregelen. Het rapport is bedoeld om het SodM te ondersteunen in hun adviserende rol aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over aspecten van veiligheid, gezondheid en milieueffecten bij aardwarmteontwikkelingen.