Mestvergister voor Twence

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1569880800000) }}

Afvalverwerker Twence is van plan om een mestverwaardingsinstallatie en groengasinstallatie te realiseren nabij het Overijsselse Zenderen. Daarmee wil Twence bijdragen aan het oplossen van het mestoverschot en aan de verduurzaming van de energievoorziening. Naast groengas levert de installatie hoogwaardige meststoffen en wordt het water uit de mest gezuiverd tot schoon, loosbaar water. De installatie heeft een capaciteit van 250.000 ton mest per jaar.

Voor het behoud van een goede kwaliteit van de leefomgeving wordt onder meer vergaande luchtbehandeling toegepast en is een kwaliteitsprogramma opgesteld met inpassings- en andere kwaliteitsmaatregelen. Dit kwaliteitsprogramma is tot stand gekomen na gesprekken met omgevingspartijen.

Om het plan van Twence mogelijk te maken, heeft Witteveen+Bos, in opdracht van Twence en in samenwerking met de provincie Overijssel, een provinciaal inpassingsplan (PIP) en milieueffectrapport (MER) opgesteld. Over het MER heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Cmer) eind 2018 een positief toetsingsadvies uitgebracht. Dit nadat de Cmer vroeg om meer gedetailleerde informatie over onder meer de stoffen- en energiebalans en de wijze van monitoring. Het MER wijst uit dat er geen belangrijke nadelige  milieugevolgen optreden door het plan. Ook wijst het MER uit dat er geen alternatieven bestaan met belangrijke milieuvoordelen. Het PIP is begin 2019 door gedeputeerde staten en provinciale staten vastgesteld. De m.e.r- en PIP-procedure, inclusief het opstellen van MER en PIP, zijn binnen een jaar doorlopen.

+ Dit artikel is geschreven door onze zeer gewaardeerde collega Peter van Weelden, kort voor zijn onverwachte overlijden op 25 augustus 2019. Voor inhoudelijke vragen over dit artikel kunt u zich richten tot pieter.anne.faber@witteveenbos.com.

Meer weten?

<>