Dike Dynamics: serious game voor klimaatneutrale dijken

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1694988000000) }}

Met duurzame dijkontwerpen anticiperen we op de gevolgen van klimaatverandering zoals zeespiegelstijging en extremere weersomstandigheden. Dijken dienen niet alleen bestand te zijn tegen de huidige omstandigheden, maar ook tegen toekomstige veranderingen. Om creativiteit en innovatie te stimuleren heeft Witteveen+Bos een serious game bedacht om tot 150 jaar vooruit te kijken.

‘Dike Dynamics’ is gemaakt voor én met alle stakeholders rondom dijkversterkingsprojecten. Het spel is te spelen door omwonenden, beleidsmakers, waterschappen en projectingenieurs. Het doel is om een duurzame dijk te bouwen die gedurende 150 jaar betrouwbaar blijft, met minimale milieueffecten. De winnaar is de speler die de meeste milieupunten verzamelt (via duurzame constructies volgens MKI-metingen), op voorwaarde dat de dijk standhoudt.

Milieupunten zijn te verdienen door duurzame materialen te gebruiken, onderhoud te minimaliseren en innovaties toe te passen. Tijdens het spel moet elke speler zijn of haar dijk versterken met grond of een damwand. Iedere keuze van de speler beïnvloedt de betrouwbaarheid, het milieu en de kosten. Spelers gooien een dobbelsteen om gebeurtenissen te simuleren zoals droogte en stijgend water, waarbij actiekaarten ook de bouw van de dijk beïnvloeden.

Deze kaarten omvatten innovaties zoals trillingsvrij installeren, uitdagingen als archeologische vondsten en vleermuisnesten, en voordelen zoals bloemrijke bekleding en prijsstijging van bouwmaterialen. De uitdaging is om afwegingen te maken tussen lange- en kortetermijneffecten, want oplossingen die op de korte termijn duurzaam zijn, kunnen dit op de lange termijn niet zijn. Of andersom.

Ontwikkeld in co-creatie

Om te komen tot een even realistische als uitdagende game organiseerden we co-creatiesessies met alle stakeholders. Deze hechte samenwerking gaf inzicht in de diverse spelertypen en leverde belangrijke informatie op voor de cruciale spelelementen. De voornaamste ontdekking was dat een serious game een initiërende vormende rol kan spelen bij het nemen van beslissingen voor dijkontwerpen met oog op de lange termijn.

In het geval van klimaatneutrale dijken is (ver) vooruitkijken essentieel. Dike Dynamics biedt de spelers een interactieve, experimentele arena om diverse scenario's te verkennen en hun beslissingen te toetsen. Het zorgt voor constructieve dialogen met stakeholders en gedragen oplossingen. Samen met de experts uit de dijksector zijn we gekomen tot een realistische weergave van de dijken, de mogelijke toekomstscenario’s en de complexiteit die speelt bij waterbescherming.

Of zoals een geotechnisch ingenieur treffend verwoordde: ‘Als je een dijk buitendijks wil versterken, stuit je vaak op Natura 2000-gebieden. Hierdoor is buitendijks werken vaak geen haalbare optie. Je wordt zo gedwongen om binnen het huidige ruimtebeslag van de dijk te denken. Dan kom je al snel uit bij damwanden, maar die zijn behoorlijk belastend voor het milieu.’