Overheid mis niet de kans tot samenwerken in NOVEX!

Cobouw-column door Ellen Weerman

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1675983600000) }}

Het beeld dat rond 2010 heerste, ‘Nederland is af’ en er is geen directe noodzaak voor nationale ruimtelijke ordening, blijkt achterhaald. Thema’s als woningtekort, stikstofcrisis, energietransitie, verdroging en verzilting en een veranderende mobiliteit domineren dagelijks het nieuws. Het is puzzelen in en met de ruimte. Dit vraagt om herziene visie op de ruimtelijke ordening. Met de terugkeer van de ministerspost voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in 2021, ingevuld door Hugo de Jonge, werd de eerste stap gezet. In 2022 introduceerde de minister het programma NOVEX. Doel: meer regie in de strijd om onze schaarse ruimte.

In NOVEX geven alle overheden vorm aan de versnelling, versterking en uitvoering van de ruimtelijke puzzel. Eerst moet duidelijk zijn wat de ruimtevragers zijn en wat we ruimtelijk moet inpassen. Daarna vertalen de provincies de nationale opgaven en doelen naar provinciale plannen. Daar waar plannen stapelen of regio’s overstijgen, zijn NOVEX-gebieden aangewezen. De provincies en NOVEX-gebieden komen in oktober 2023 met een ruimtelijk voorstel voor het leggen van de puzzel.

Dit zijn ambitieuze plannen. Hoe gaan overheden die realiseren binnen zo’n korte tijd? Hoe zorgen ze voor uitvoerbare én vergunbare projecten die passen binnen de wet- en regelgeving? Hoe versnellen ze de besluitvorming en uitvoeringskracht? Dit vraagt om vroegtijdig inzicht in draagvlak en uitvoerbaarheid van de plannen. En juist daar hebben overheden de bouwsector nodig, om de brug te slaan tussen de strategische overheidsplannen en concrete projecten. Tot op heden blijft het stil. Een gemiste kans.

Daarom wil ik oproepen tot het vroegtijdig betrekken van kennis uit de markt. Betrek bouwers, ontwikkelaars, ontwerpbureaus én ingenieursbureaus, zo veel als mogelijk! Wij zijn gewend om te werken aan complexe en multidisciplinaire projecten én kunnen helpen met het concreet maken van plannen, met haalbaarheidsstudies, MKBA’s en het inzichtelijk maken van de milieu- en omgevingsaspecten. De thema’s zijn te veel urgent en het tijdsbestek is te kort om dit als overheid alleen op te pakken. 

+ deze column verscheen ook op Cobouw.nl

Meer informatie

<>