Verduurzaming industriële processen

Processen verduurzamen: energie, water, grondstoffen, industriële symbiose

De industrie - producenten en toeleveranciers - staat voor een grote uitdaging. Zij zal in de komende decennia haar bedrijfsvoering ingrijpend moeten verduurzamen. Dat geldt niet alleen voor het energieverbruik en de daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot, maar ook voor het gebruik van grondstoffen, water en milieu-impact.

Deze uitdagingen worden voornamelijk gedreven door internationale afspraken of akkoorden op gebied van CO2-emissiereductie, grondstoffengebruik of ander milieubeleid. De kostenfactor speelt ook een rol. Immers, prijsvolatiliteit voor energie en grondstoffen vraagt om verantwoord beleid dat leidt tot duurzamere en beschikbare proceshulpmiddelen.

Duurzamere energie

De industrie zal daarom in toenemende mate over moeten stappen naar duurzamere energie die qua CO2-uitstoot, beschikbaarheid en prijs beter presteren dan fossiele energie. Witteveen+Bos kan de industrie daarbij op weg helpen: van strategie tot concreet ontwerp.

Hiervoor gebruiken wij onze kennis en ervaring op het gebied van onder andere waterstof, elektrificatie, restwarmtebenutting (zowel binnen als buiten de installatie), stoomsystemen en financiële analyses.

Grondstofketen in kaart

De toenemende vraag naar grondstoffen noopt tot een zuinigere, slimmere en circulaire omgang met (schaarse) grondstoffen. Witteveen+Bos heeft ervaring met in het kaart brengen van grondstoffenstromen in verschillende sectoren.

We doen dit onder meer via een Material Flow Management-model. Hierin kwantificeren we de totale grondstofketen, van inkoop tot afval, en adviseren we hoe we input en output kunnen reduceren.

Waterverbruik onder de loep

De industrie zal ook haar waterverbruik onder de loep moeten nemen. Ook op dit gebied is een integrale, circulaire aanpak nodig. Het is niet alleen een kwestie van waterinname beperken, maar ook kritisch kijken naar lozingen. Witteveen+Bos neemt de gehele waterketen binnen een onderneming als uitgangspunt waarbij we adviseren hoe bedrijven zo hun waterhuishouding zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten.

Industriële symbiose

Bedrijven en sectoren kunnen ook gezamenlijk hun CO2-voetprint verkleinen of hun grondstoffenverbruik reduceren. Ondernemingen kunnen grondstoffen, afvalstromen of energie/warmte uitwisselen, ook wel industriële symbiose genoemd.

Deze samenwerking kan de nood aan primaire grondstoffen verlichten, afvalstromen verkleinen en emissies en energieverbruik reduceren. Het kan zelfs leiden tot nieuwe verdienmodellen. Kortom, een stap dichter naar een circulaire industrie.

Meer informatie?

<>