Stedenbouw

Duurzame oplossingen door creativiteit en systeemkennis

De huidige stedelijke opgaves én brede technologische ontwikkelingen maken dat we steden anders kunnen en moeten inrichten. De stedenbouwkundigen van Witteveen+Bos zijn dagelijks bezig met deze complexe ruimtelijke opgaven. Bij onze ruimtelijke oplossingen staat centraal het systeemdenken met een hoge ambitie voor biodiversiteit en groen in de stad.

Steden vervullen traditioneel een veelvoud van stedelijke functies, zoals wonen, werk, recreatie en toerisme en mobiliteit. Dit zorgt voor grote druk op de stedelijke ruimte. In het landelijk gebied is ook sprake van een toename van woningen, toerisme en recreatie en intensievere landbouw. Stad en landelijk gebied raakt steeds meer bij elkaar betrokken. Een van de gevolgen is een steeds complexere bestuurlijk-juridische context, daarnaast wordt  financierbaarheid een steeds belangrijker aspect.

Systeemdenken

De complexiteit, omvang en onlosmakelijke verbondenheid van de opgaven binnen deze context, vraagt dat we in extremen moeten kunnen denken om handelingsperspectief aan alle partijen en belanghebbenden te kunnen bieden. Voor nu en voor de toekomst. Daarom is bij stedenbouwkundige projecten de analyse van de wensen en begrip van de systemen een kernaspect.

Met ontwerpend onderzoek als belangrijk hulpmiddel doorgronden de experts van Witteveen+Bos behoeftes. Het zorgt dat we ingrepen in een grote variëteit aan stedelijke systemen met kennis van zaken kunnen onderzoeken en kunnen vertalen naar concrete ontwerpoplossingen

In ons systeemdenken hebben we aandacht voor alle lagen van de fysieke leefomgeving. Water- en bodemsturend handelen is daarbij vanzelfsprekend een belangrijk aspect. Evenals de duurzaam en toekomstbestendige inrichting van stedelijke infrastructuur en netwerken. Net als het vinden van een balans tussen bestendige economische welvaart en een gezonde leefomgeving, inclusief een goede biodiversiteit. Het is een uitdaging die we graag aangaan.

Besluitvorming in participatie

Aan deze fysieke lagen voegen wij graag nog een vierde laag toe: de proceslaag. Stedenbouwkundige vraagstukken kunnen in onze visie alleen goed worden opgelost in een kloppend proces, waar op een juiste wijze is geparticipeerd en besluitvorming transparant en gefundeerd is voorbereid. Met deze filosofie als uitgangspunt - en de natuur als denkbeeldige partner in het ontwikkelproces - creëren wij een duurzame, natuurlijke stad voor onze opdrachtgevers en gebruikers van de stad.

Onze diensten op gebied van stedenbouw

Plan en beleid:

  • Strategie;
  • Visie;
  • Conceptontwikkeling;
  • Ontwerpend onderzoek.

Inrichting:

  • (her)inrichtingsplannen;
  • SO-VO;
  • Transformatieopgaven.

Uitvoering:

  • EPVE;
  • DO;
  • Uitvoeringstekening.

Meer informatie

<>