Water- en milieuadvies voor Coca-Cola-fabrieken

Coca-Cola Amatil Indonesia beschikt over negen productielocaties in Indonesië. Alle negen vestigingen produceren diverse producten, en elke locatie heeft een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Tijdens een tweedaags bezoek zijn de omstandigheden in alle negen AWZI’s onderzocht, evenals de mate waarin de toepasselijke regelgeving wordt nageleefd. Witteveen+Bos heeft aanbevelingen gedaan over de benodigde veranderingen en optimalisaties om naleving te waarborgen. De nalevingscontrole richtte zich op de volgende onderwerpen: lozing van afvalwater, documentatiebeheer, exploitatie van de installatie, capaciteit van de installatie, en beheer van slib en andere bijproducten.

Naast de nalevingscontrole hebben we ook andere werkzaamheden uitgevoerd. Voor twee locaties hebben we de capaciteit van de installatie beoordeeld, in het kader van een toekomstscenario waarin het aantal productielijnen wordt uitgebreid. De uitbreiding van de productielocaties zal leiden tot een hogere waterbehoefte in de fabrieken, waardoor de capaciteit van de waterzuiveringsinstallaties mogelijk ook moet worden uitgebreid. Witteveen+Bos heeft een inschatting gemaakt van de gevolgen voor de twee installaties. Voor drie locaties hebben we een capaciteitscontrole uitgevoerd voor de toekomstige situatie van de waterzuiveringsinstallaties na uitbreiding van de productiecapaciteit. Een toename van de productiecapaciteit in de fabrieken zou ook een toename van de hoeveelheid afvalwater betekenen. Witteveen+Bos heeft een inschatting gemaakt van de gevolgen voor de drie AWZI’s. Op dit moment wordt operationele ondersteuning verleend voor een van de AWZI’s.

Deel deze pagina