• Integrale gebiedsgerichte oplossingen in samenwerking met stakeholders

  • M.e.r. met meerwaarde voor afgewogen besluitvorming

  • Sturen op goede alternatiefontwikkeling en focus op alleen de belangrijke effecten

Verkenning, planuitwerking, milieueffectrapportage en ESIA

Onze ambitie in verkenningen en planuitwerkingen (samen planstudies) is om te komen tot duurzame en uitvoerbare ruimtelijke besluiten. Besluiten die zich niet richten op het oplossen van één enkele opgave, maar die gebiedsgericht zijn. Gebiedsgerichte oplossingen bieden duurzame meerwaarde voor het gebied, en kunnen veelal rekenen op een breed draagvlak bij stakeholders. 

Hiervoor integreren we onze technische en inhoudelijke kennis van ontwerp en (milieu-) effecten met kennis van de te volgen procedures, MIRT-spelregels en proces- en omgevingsmanagement. Bijvoorbeeld in de verkenningsfase, waarin een voorkeursalternatief wordt ontwikkeld. Of in de planuitwerking, waarin deze wordt uitgewerkt tot een tracébesluit, een projectplan Waterwet, of een bestemmings- of inpassingsplan. Zowel in onze verkenningen als planuitwerkingen zetten wij de benodigde milieueffectrapportage (m.e.r.) en eventueel een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) strategisch met meerwaarde voor de besluitvorming in.

Wij sturen op een zorgvuldige en goed gemotiveerde alternatiefontwikkeling, focus op wetenschappelijk onderbouwde, onderscheidende effecten en het betrekken van belanghebbenden in het onderzoek- en ontwikkelproces. Hierdoor bieden het Milieueffectrapport (MER) en de MKBA uitstekende kansen om zowel op beleids- als op projectniveau initiatieven met inbegrip van het sociale- en milieubelang te ontwikkelen, te toetsen op inpasbaarheid, (milieu)kansen te verzilveren en draagvlak bij belanghebbenden te ontwikkelen. Wij streven voortdurend naar een goed inzicht in de effecten zodat onze opdrachtgevers de alternatieven kunnen afwegen op inhoud (maatschappelijk en bestuurlijk), participatie, effecten en juridische haalbaarheid. Wij putten daarbij uit onze ervaring met m.e.r.-procedures en het opstellen van milieueffectrapportages sinds het eind van de jaren ’80 en onze meer dan 300 (door de Commissie voor de m.e.r.) goedgekeurde milieueffectrapporten.

Environmental and Social Impact Assessments (ESIA)

Ook internationaal beschrijven we de milieu- en sociale effecten van projecten en programma’s. We hebben succesvolle ESIA-opdrachten uitgevoerd in Latijns-Amerika, Afrika, Europa en Azië. Binnen deze opdrachten hebben wij kredietbureaus (o.a. Atradius), financiële instellingen (o.a. FMO en IFC), ontwikkelingsbanken en particuliere ontwikkelaars geadviseerd over milieu- en sociale vraagstukken en projecten. Ons team van toegewijde experts op het gebied van milieu-, sociale, technische en economische analyse werkt volgens de IFC Performance Standards, de OESO-richtlijnen, de Equator Principles en het door onszelf opgestelde handboek voor inclusieve infrastructuurontwikkeling.

Deel deze pagina

Projecten

Meer informatie

Witteveen+Bos medewerker Edgar Rijsdijk

Edgar Rijsdijk

Sectorhoofd Gebouwde Omgeving

Anke Springer-Rouwette

Groepsleider Sociale- en milieueffectrapportage