• Integrale gebiedsgerichte oplossingen in samenwerking met stakeholders

  • M.e.r. met meerwaarde voor afgewogen besluitvorming

  • Sturen op goede alternatiefontwikkeling en focus op alleen de belangrijke effecten

Verkenning, planuitwerking en milieueffectrapportage

Onze ambitie in verkenningen en planuitwerkingen (samen planstudies) is om te komen tot zorgvuldig voorbereide ruimtelijke besluiten. Besluiten die zich niet richten op het oplossen van één enkele opgave, maar die gebiedsgericht zijn. Gebiedsgerichte oplossingen bieden integraal meerwaarde voor het gebied, en kunnen rekenen op een breed draagvlak bij stakeholders. 

Hiervoor integreren we onze technische en inhoudelijke kennis van ontwerp en (milieu-) effecten met kennis van de te volgen procedures, MIRT-spelregels en proces- en omgevingsmanagement. Bijvoorbeeld in de verkenningsfase, waarin een voorkeursalternatief wordt ontwikkeld. Of in de planuitwerking, waarin deze wordt uitgewerkt tot een tracébesluit, een projectplan Waterwet, of een bestemmings- of inpassingsplan. Zowel in onze verkenningen als planuitwerkingen zetten wij de benodigde milieueffectrapportage (m.e.r.) en eventueel een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) strategisch met meerwaarde voor de besluitvorming in. Wij sturen op een zorgvuldige en goed gemotiveerde alternatiefontwikkeling, focus op de belangrijke en onderscheidende effecten en het betrekken van belanghebbenden. Hierdoor bieden het Milieueffectrapport (MER) en de MKBA uitstekende kansen om zowel op strategisch als op projectniveau initiatieven met inbegrip van het sociale- en milieubelang te ontwikkelen, te toetsen op inpasbaarheid, (milieu)kansen te verzilveren en draagvlak bij belanghebbenden te ontwikkelen. Deze kansen laten zich dan ook zien in milieueffectrapportages van de Ruimtelijke Ordening (RO-)plannen, zoals bijvoorbeeld structuurvisies. Wij streven daarbij voortdurend naar een goede balans tussen inhoud, (maatschappelijke en bestuurlijke) participatie en juridische haalbaarheid. Wij putten daarbij uit onze ervaring met milieueffectrapportage sinds het eind van de jaren ’80 en onze meer dan 200 door de (commissie m.e.r.) goedgekeurde milieueffectrapporten.

Deel deze pagina

Meer informatie

Witteveen+Bos medewerker Edgar Rijsdijk

Edgar Rijsdijk

PMC-leider Planstudies en procesmanagement

Anke Springer-Rouwette

Groepsleider Sociale- en milieueffectrapportage