• Landschapsplan

  • Ontwerpen met de natuur

  • Landschappelijke kenmerken als basis

Landschapsarchitectuur

Wij zien landschapsarchitectuur als sleutel voor een integraal ruimtelijk ontwerp. De kracht van onze landschapsarchitecten is dat zij vanuit een analyse van natuurlijke processen en ontstaansgeschiedenis, gebiedskwaliteiten, functies en wensen van stakeholders, integraal naar de ontwerpopgaves kijken.

Doordat wij landschapsarchitecten op deze manier inzetten als integrerend ontwerpers, borgen wij dat onze landschapsproducten geen losstaande producten zijn. Het borgt dat onze landschapsvisies of kwaliteitskaders in de uitwerking niet (gedeeltelijk) sneuvelen op nieuwe inzichten of (technische) beperkingen. Het vormt, ook in de doorvertaling naar concrete detailuitwerking, een voortdurende borging van een optimum in ambities voor ruimtelijke kwaliteit en praktische haalbaarheid.  Daarnaast faciliteren en stimuleren zij het proces met stakeholders met hun creatieve inslag en vermogen ideeën snel om te zetten in beelden en het voor ieder herkenbare ‘verhaal van het project’ te communiceren. Het positioneren van de landschapsarchitect centraal in onze multidisciplinaire ontwerpteams vormt dan ook de beste borging voor ruimtelijke kwaliteit.

Belangrijke onderdeel van onze systematische aanpak vormt de analyse van natuurlijke processen. Processen die het landschap vormen, zoals waterstromen, bodemopbouw, klimaat, en ecosystemen, beschouwen wij als één van de pijlers in onze ontwerpen. Het samenspel van deze processen is voor elk gebied uniek. Door deze in te zetten bij het ontwerp, zowel functioneel als esthetisch, maken wij:

  • ontwerpen die aansluiten bij de gebiedskenmerken (genius loci);
  • natuuradaptieve- en ‘building with nature’-oplossingen voor technische vraagstukken;
  • klimaatbestendige plannen, bijvoorbeeld aanpassing op zeespiegelstijging of hittestress.
Deel deze pagina

Meer informatie

Witteveen+Bos medewerker Edgar Rijsdijk

Edgar Rijsdijk

PMC-leider Planstudies en procesmanagement

Martijn Franssen

Groepsleider Landschapsarchitectuur en erfgoed