Ben jij wie wij zoeken?

Solliciteer direct

Afstudeeropdracht Deventer

Integrale benadering bodem- en ondergrondsystemen via milieu effect rapportages

Help jij om de integrale benadering van het bodem- en ondergrondsysteem een impuls te geven?

De huidige bodemwetgeving wordt vanaf 2021 onder de nieuwe Omgevingswet gebracht. Eén van de basisprincipes van de Omgevingswet is een integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Hierdoor ondergaat het werkveld bodem een verandering van een sectorale werkwijze naar een meer integrale ondergrondbenadering. Dit biedt kansen om ondergrondfuncties- en kwaliteiten beter te benutten, te beschermen en te beheren, met als doel om zo beter invulling te geven aan de maatschappelijke opgaven van deze tijd. Actuele opgaven waar bodem en ondergrond een rol in speelt zijn bijvoorbeeld:

• de energietransitie: denk aan mogelijkheden om de bodem te benutten voor de uitwisseling van warmte en koude (bodemenergie), de aanleg van ondergrondse energienetwerken (warmtenetten) en extra kabels voor ontsluiting van energie uit zonne- en windmolenparken;

• klimaatadaptatie: denk aan mogelijkheden die de bodem biedt tegen wateroverlast (infiltratie en berging), het fungeren als buffer bij droogte of mogelijkheden tegen hittestress door slimmer om te gaan met de verdeling tussen verhard en onverhard terrein in stedelijke gebieden;

• verstedelijking: denk aan het slim inrichten van de ondergrondse ruimte in relatie tot bovengrondse opgaven;

• voeding en gezondheid: denk aan het belang van een vitale bodem als basis voor een groene en gezonde leefomgeving en voedselproductie.

Een manier om het thema bodem mee te wegen in grote integrale projecten is door een milieu effect beoordeling uit te voeren voor het thema bodem. Witteveen+Bos voert dergelijke m.e.r. studies veelvuldig uit voor uiteenlopende integrale projecten, zoals bijvoorbeeld dijkversterkingsprojecten en infrastructurele projecten. Bij dergelijke studies wordt onderzocht wat het effect is van verschillende alternatieven die als oplossing dienen voor een vraagstuk (bijvoorbeeld de huidige dijken voldoen niet meer aan de veiligheidseisen of de snelweg kan de verkeersstromen niet meer aan). Naast het thema bodem worden ook andere milieuaspecten beoordeeld, zoals luchtkwaliteit, ecologie, landschap en het watersysteem.

De ‘standaard’ wijze om het thema bodem te beoordelen in een m.e.r. studie is een analyse van de chemische bodemkwaliteit. Echter, chemische bodemkwaliteit is slechts één van de functies die beschermd moet worden in de ondergrond. Om adequaat invulling te geven aan de doelstellingen van de Omgevingswet is een integrale benadering gewenst en zouden dus ook andere ondergrondse kwaliteiten en functies mee moeten worden gewogen. Met deze stage/afstudeeropdracht willen we experimenteren met een effectbeoordeling waarin alle ondergrondkwaliteiten worden beoordeeld en zo beter invulling gegeven wordt aan de maatschappelijke opgaven in een bepaald gebied.

 

De focus van deze afstudeeropdracht/stageopdracht ligt op het in de praktijk brengen van de verbreding van het werkveld bodem- en ondergrond. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om mee te werken in onze projecten. De exacte invulling bepalen we samen en is bijvoorbeeld afhankelijk van je opleiding, interesse en de duur van je afstudeeropdracht. Je werkt vanuit ons kantoor in Deventer. Indien gewenst bestaat de mogelijkheid om 1 à 2 dagen per week op onze andere kantoren te werken.

Wat wij vragen

Je volgt een hbo- of wo-opleiding op het gebied van milieukunde, milieubeleid, fysische geografie, planologie of een vergelijkbare opleiding.

Wat wij bieden

Een stageplek of afstudeeropdracht gericht op een specifiek onderwerp, waarbij je ook de kans krijgt mee te werken in echte projecten die momenteel in uitvoering zijn. Zo leer je de werkzaamheden bij een ingenieursbureau echt kennen. Om Witteveen+Bos nog beter te leren kennen, bieden we tevens de mogelijkheid om, als stagiair of afstudeerder, mee te doen aan de NeWBie activiteiten (voor werknemers die 0-5 jaar in dienst zijn).

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.100 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zichzelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Ben jij wie wij zoeken?

Solliciteer direct

Reageren?

Is je belangstelling voor deze stage-/afstudeeropdracht gewekt, solliciteer dan direct online. Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met mevrouw Corinne Koot, groepsleider Bodembeleid en Omgevingswet, telefoon 06 2255 3696.