Bescherming van het leven onderwater

De aarde bestaat voor het grootste deel uit water. 70 % van de planeet is bedekt door oceanen en zeeën. Heel veel van dit onderwaterleven is nog niet ontdekt, er zijn schattingen dat maar slechts 5 % tot op heden is ontdekt. Inmiddels weten we wel dat oceanen een grote invloed hebben op ons dagelijks leven. Oceanen zijn van grote invloed op mondiale systemen die de aarde bewoonbaar maken voor mensen. Ze hebben invloed op ons drinkwater, weersomstandigheden, klimaat, de kusten, voedselproductie en de wereldwijde zuurstofproductie.

  • Zo wordt 50 % van de zuurstofproductie wereldwijd geproduceerd door het onderwaterleven
  • En is 3 miljard van de wereldbevolking afhankelijk van vis als voedselbron (bron: WNF)
  • Ook zijn oceaansystemen van grote invloed op het klimaat van grote gebieden
  • Daarnaast absorberen oceanen carbondioxide, een broeikasgas


Hoe draagt Witteveen+Bos bij aan deze ontwikkeling? 

Diverse oorzaken liggen ten grondslag aan de veranderingen in oceanen en oppervlaktewater. Zo is er sprake van vervuiling, overbevissing en kusterosie. Met als gevolg dat ecosystemen veranderen en bepaalde diersoorten verdwijnen. Echter bescherming en versterking van natuurwaarden lijkt wel eens lijnrecht te staan tegenover menselijke activiteiten. Het is ons vak dit zodanig vorm te geven en in te passen dat het ecologisch functioneren niet geschaad of zelfs verbeterd wordt.

Witteveen+Bos draagt graag met haar kennis en expertise bij aan een gezonde onderwaterwereld door tal van watermanagementvraagstukken te analyseren, te doorgronden en te modelleren. Zo analyseren onze ecologen de wisselwerking tussen organismen, populaties en leefgemeenschappen enerzijds en anderzijds de relatie met de niet-biologische omgeving en de mens. In een maatschappij waarin voortdurend technische en ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden, speelt ecologie op meerdere vlakken een belangrijke rol. Witteveen+Bos hanteert daarbij een systeembenadering, waarbij we abiotische processen (bodem, water, lucht) in kaart brengen en relateren aan het voorkomen van soorten en leefgemeenschappen van planten en dieren. 

Wij werken via het waarom, hoe en wat principe: 

  • WAAROM: we believe that every advice we give should be based on understanding how ecosystems function
  • HOE: we are constantly enhancing our knowledge of (ecological) system functioning
  • WAT: we provide state of the art ecological advice and designs

Ontdek hoe wij onderzoek doen naar het onderwaterleven