Voedselvisie Noord-Holland

De Provincie Noord-Holland streeft naar een schone en veilige productie van gezond, betaalbaar en smaakvol voedsel voor iedereen. Dat betekent: gezonde verdienmodellen voor agrarisch ondernemers, maar ook doen wat goed is voor mens en dier, het klimaat, bodem en water. In de Voedselvisie 2020-2030 heeft de provincie doelen gesteld om grondgebonden landbouw natuurinclusiever te maken, grondstofkringlopen te sluiten en de voedselketens te verkorten.

Om dat voor elkaar te krijgen, heeft de provincie een consortium geselecteerd dat ervoor moet zorgen dat tijd, geld en kennis hiervoor op de juiste manier wordt ingezet. De consortiumpartners zijn APPM, Land&Co, De Lynx, Louis Bolk Instituut, Wageningen Economic Research, AMS Institute en Witteveen+Bos. De rol van Witteveen+Bos ligt bij het monitoren van de gestelde doelen en het zodanig inzetten van de beschikbare middelen om zoveel mogelijk impact te maken.

Het maken van impact en het versnellen van de landbouwtransitie wordt gedaan door middel van een aantal geselecteerde gebiedsprojecten. Dat zijn initiatieven vanuit gedreven ondernemers die willen verduurzamen. Deze projecten krijgen steun met enige subsidie, maar voornamelijk met expertise. De inzichten en ervaringen worden bij een veel grotere groep boeren en tuinders onder de aandacht gebracht. Dit moet anderen inspireren om ook (meer) stappen te zetten richting een toekomstbestendige landbouw.

Meer lezen over dit onderwerp? Bekijk de volgende links:

Deel dit project

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Hannie Dierx

Hannie Dierx

PMC-leider Milieu, gezondheid en leefomgeving

Niels Wäckerlin

Adviseur programmamanagement