VIJVERCOMPLEX BOKRIJK-KIEWIT: EUROPEES BESCHERMDE NATUUR OM TE KOESTEREN

Witteveen+Bos voert ecohydrologische studie uit

Bokrijk is vooral gekend als openluchtmuseum. In de ruimere omgeving is er heel wat natuur en een grote biodiversiteit te vinden. In het vijvercomplex Bokrijk-Kiewit vind je zeldzame, bedreigde fauna en flora in vrij uitgestrekte natuurgebieden, die van grote waarde zijn.

Dit gebied omvat een aaneenschakeling van grote en kleine vijvers, beekjes en grachten met watergebonden vegetatie van hoogstaande kwaliteit. De waterlichamen worden er omringd door bossen en graslanden, die bovendien tal van interessante dier- en plantensoorten herbergen. Maar daarnaast zijn er ook zones met grote recreatieve troeven die heel veel water vragen; water van goede kwaliteit! Denk maar aan o.a.: visvijvers, een watermolen, Fietsen door het Water,….

Impact dreigend watertekort op ontwikkeling natuur

Door de grote antropogene druk en de verontrustende klimaatprognoses vreest men voor watertekorten, alsook de instandhouding en de verdere ontwikkeling van de natuur. Daarom voert Witteveen+Bos in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij en in samenwerking met Paludosa Research, Fluves, de Bodemkundige Dienst van België, en PS-Survey de komende drie jaar een ecohydrologische studie uit in de wijdere omgeving van het opluchtmuseum Bokrijk.

In deze ecohydrologische studie gaan we na welke inrichtingskeuzes, beheermaatregelen en exploitatiemogelijkheden er zijn om de ecologische doelstellingen in kader van NATURA-2000 te verwezenlijken en tegemoet te komen aan de verzuchtingen van exploitanten, gebruikers en recreanten.

Waterbehoeften in kaart

Om dit te kunnen verwezenlijken, brengen we de waterbehoeftes van verschillende actoren in kaart en stemmen we deze op elkaar af. Gezien de klimaatveranderingen zijn de natuurdoelen prioritair ten opzichte van de recreatieve en andere doeleinden.

Om zicht te krijgen op hoe er in ruimte en tijd zo efficiënt mogelijk met het beschikbare water kan worden omgegaan, stellen we een waterbalans op. Dergelijke waterbalans biedt inzicht in het functioneren van het watersysteem en omvat verschillende hydrologische invoeren - zoals o.a.: toestromende waterlopen en neerslag, alsook de uitvoeren - zoals o.a.: infiltratie en verdamping.

Systeemanalyse levert prioriteiten op m.b.t. watergebruik

De resultaten van deze systeemanalyse worden afgestemd met de standplaats- en habitatvereisten van planten en dieren, wat ons toelaat om onderbouwde prioriteiten te stellen m.b.t. het watergebruik in relatie tot waterbeschikbaarheid. Bovendien kunnen we met deze informatie eveneens gericht de nodige (beheers)maatregelen voorstellen. 

 

Vanuit Witteveen+Bos werken we aan meerdere gelijkaardige opdrachten met een team van ervaren hydrologen, ecologen en geologen. Heb jij zin om mee te werken aan dergelijke prestigieuze projecten? Snuister zeker eens door de projecten die we realiseren of ons jobaanbod.

Meer informatie?

Sofie Depauw

PMC-leider Coasts, Rivers and Cities