Verkenning Wieringerhoek: veerkrachtig ecosysteem tussen IJsselmeer en Waddenzee

Voor de aanleg van de Afsluitdijk was het gebied tussen het zoete IJsselmeer en de zoute Waddenzee,  een open delta.  Het project Wieringerhoek is een verkenning met als doel het  deltakarakter weer te versterken door het maken van natuurlijke overgangen, van nat naar droog en van zout naar zoet.

In opdracht van Rijkswaterstaat onderzoeken en ontwikkelen Witteveen+Bos en Wing alternatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van een adaptief ecosysteem en een toekomstperspectief bieden voor de economie, de recreatie en de zoetwaterwinning.

De opdracht, gestart in 2019, moet leiden tot de keuze van een voorkeursalternatief, waarbij wordt ingezet op een veerkrachtig ecosysteem, dat bijdraagt aan de duurzame instandhouding van de diverse maatschappelijke functies van het IJsselmeergebied en de Waddenzee.

Het IJsselmeer en de Waddenzee zijn voor veel partijen van betekenis. Een gedragen plan met steun van de regio is van groot belang.  In een reeks ontwerpateliers hebben we samen met de verschillende gebiedspartijen geschetst en ideeën uitgewerkt, maar ook tegenstrijdige belangen in beeld gebracht.

Het resultaat is een set van vier alternatieven, die op doelbereik en neveneffecten worden getoetst. Dit draagt vervolgens bij aan het ontwikkelen van een voorkeursalternatief dat begin 2021 wordt opgeleverd.

Een team van ecologen, waterbouwers en landschapsarchitecten staat aan het roer in dit planproces. In navolging van de Marker Wadden moet dit leiden tot een nieuwe grootschalige gebieds- en natuurontwikkeling.

De opdracht van Rijkswaterstaat is onderdeel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).  

Deel deze pagina

Meer informatie?