Verificatie basiskustlijn en duurzame kustveiligheid

Voor het project ‘Basiskustlijn en duurzame Kustveiligheid’ heeft Witteveen+Bos in opdracht van Rijkswaterstaat WVL geverifieerd of de instandhouding van de basiskustlijn (BKL) resulteert in het duurzaam handhaven van de waterveiligheid nu en in 2050. Witteveen+Bos heeft de effecten van het huidige kustbeleid zichtbaar gemaakt en een inventarisatie van mogelijke toekomstige aandachtsgebieden.

In 1990 heeft de Nederlandse regering de Eerste Kustnota gepubliceerd. Daarin is gekozen voor het duurzaam handhaven van de veiligheid en het duurzaam behoud van de functies en waarden in het duingebied. Doel is de kustlijn tenminste te handhaven op de plaats waar deze in 1990 lag. Hiermee wordt aan de basisvoorwaarde voor bescherming tegen overstroming voldaan.

Om tegelijkertijd recht te doen aan het natuurlijke, dynamisch karakter van de kust is dit beleid vervat in de term ‘dynamisch handhaven’.

Hierbij zijn twee aannames gedaan:

  • de aanname van instandhouding van de basiskustlijn (BKL) resulteert in het duurzaam handhaven van de waterveiligheid. In 2011 is in het kader van het Deltaprogramma bekeken of deze aanname juist is. Dit was toen op basis van de vorige normering met de toen geldende hydraulische   randvoorwaarden. Een check met de vigerende normering en hydraulische randvoorwaarden is destijds niet uitgevoerd;
  • de aanname van instandhouding van de BKL resulteert in duurzaam behoud van functies en waarden in het duingebied.


Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft behoefte aan een verdere en actuelere onderbouwing van nut en noodzaak van de integrale kustaanpak. De antwoorden op deze vragen kunnen mede als input dienen voor het vervolgonderzoek van Kustgenese 2.0.

Ter verificatie van de twee aannames in dit project hebben we de ligging van het grensprofiel behorend bij een kustprofiel dat nog net voldoet aan de BKL vergeleken met de leggergegevens van verschillende waterkeringbeheerders langs Nederlandse kust. Voor deze analyse zijn er zo’n 30.000 DUROS-plus berekeningen gemaakt  voor locaties langs de hele Nederlandse kust. Deze berekeningen zijn vervolgens met behulp van trendanalyses verwerkt om te beoordelen of het handhaven van de BKL duurzaam is nu en in 2050.

De rollen van Witteveen+Bos in dit project waren:

  • het uitdenken van een geschikte rekenmethodiek samen met de opdrachtgever;
  • het uitvoeren van berekeningen in MorphAn voor de complete Nederlandse kustlijn;
  • het verwerken en analyseren van de resultaten;
  • het visualiseren van resultaten in GIS.

Meer informatie?