Uitkoppeling restwarmte in de Rotterdamse Haven

Het project WarmtelinQ dat door Gasunie wordt uitgevoerd heeft als doel om restwarmte uit de Rotterdamse haven te gebruiken om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. Hiermee wordt de CO2 uitstoot en het aardgasverbruik voor verwarming aanzienlijk teruggebracht. De restwarmte komt van een aantal grote industrieën in met name het Europoort en Botlekgebied.

Voor het Havenbedrijf Rotterdam en WarmtelinQ hebben wij de uitkoppeling van industriële restwarmte van deze industrieën (waaronder bijvoorbeeld Exxon, Shell, Hexion) in de Rotterdamse haven in kaart gebracht. In overleg met de industrieën zijn de hoeveelheid en de temperatuur van de beschikbare restwarmte vastgesteld. Op basis hiervan hebben we initiële ontwerpen gemaakt voor de benodigde Warmte-Overdrachtstations en, samen met onze partner Rotterdam Engineering, voor het leidingtracé naar de “backbone” van het warmtenet. Deze ontwerpen zijn afgestemd met de betreffende industrieën en op basis hiervan hebben we een raming opgesteld voor de investeringskosten per locatie. De ontwerpen zijn tevens door WarmtelinQ gebruikt bij het opstellen van het overall systeemontwerp.