• Beprijzen broeikasgasemissies, CO2-prijs

  • Strategisch assetmanagementplan

  • Strategiestudie

  • Scenariostudie

  • Toekomstbestendig

  • Circulair

  • Klimaatneutraal

  • Energietransitie

Toekomstbestendig zuiveren: scenariostudie RWZI's voor WDODelta

Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is actief bezig met de toekomst. Een belangrijke vraag is dan ook: welke maatregelen zijn nodig om de zuiveringsinstallaties toekomstbestendig te maken én te laten aansluiten bij de belangrijkste bestuurlijke beleidsdoelen?

Via een scenariostudie hebben wij samen met een projectteam van het waterschap antwoord gegeven op deze vraag. De studie biedt input voor het strategisch assetmanagementplan van WDODelta dat later wordt vertaald naar een tactisch assetmanagementplan. De basis voor de studie zijn de huidige staat en prestaties van de assets die vervolgens zijn vergeleken met de huidige en toekomstige prestatie-eisen, (beleid)ontwikkelingen en innovaties. Hierbij is rekening gehouden met demografische, wettelijke en technologische ontwikkelingen tot peiljaar 2030. Richtinggevende beleidsontwikkelingen zijn de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de concrete beleidsdoelen gericht op klimaat, energie en circulariteit.

In deze studie is verkend met welke maatregelen invulling kan worden gegeven aan de uiteenlopende beleidsdoelen. Via een longlist en een shortlist van maatregelen, gericht op de waterlijn en de sliblijn van de rwzi’s, zijn sets van oplossingen samengesteld die invulling geven aan de doelen voor de KRW, klimaatbeleid en beleid op het gebied van circulariteit. Omdat maatregelen die bijdragen aan het invullen van het ene beleidsdoel een tegenstrijdig effect kunnen hebben op andere beleidsdoelen is telkens in beeld gebracht wat de impact van maatregelen is.

Om de maatregelen te kunnen vergelijken qua impact, zijn de integrale kosten (total cost of ownership, TCO) en de emissie van broeikasgassen (in termen van CO2-equivalenten) als primaire basis gehanteerd. Daarbij zijn de CO2-equivalenten in geld uitgedrukt en opgenomen in de TCO.

Het eindresultaat van de studie is een duidelijk overzicht van de assets van het waterschap, de maatregelen die getroffen kunnen worden om beleidsdoelen te behalen, hun doelbereik en hun kosten. Daarenboven is helder gemaakt welke maatregelen elkaar uitsluiten of volgordelijk zijn. Hiermee levert de studie input voor verdere besluitvorming en voor het strategisch assetmanagementplan van WDODelta.